Đẩy mạnh truyên truyền về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia (18/02/2019)

Đảng ủy Bộ GTVT vừa có chỉ đạo về việc đẩy mạnh công tác truyên truyền về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019.

Kế hoạch học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 của Đảng ủy Bộ GTVT (18/02/2019)

Đảng ủy Bộ GTVT vừa ban hành Kế hoạch học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hướng dẫn số 74-HD/BTGTW ngày 20/11/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương (14/01/2019)

Ngày 20/11/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 74-HD/BTGTW về học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của BCH Trung ương Đảng (14/01/2019)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ đăng tải Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của BCH Trung ương Đảng quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (Quy định số 08-QĐi/TW):

Thực hiện Hướng dẫn số 64-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương (25/06/2018)

Đảng ủy Bộ GTVT vừa yêu cầu các đảng ủy, chi ủy trực thuộc thực hiện Hướng dẫn số 64-HD/BTGTW ngày 31/5/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Gửi bài tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (25/06/2018)

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vừa có công văn gửi các đảng ủy trực thuộc về việc gửi bài tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.

Công văn số 166/KH-CĐN của Công đoàn GTVT Việt Nam về kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân 2018 (05/04/2018)

Công văn số 166/KH-CĐN ngày 19/03/2018 của Công đoàn GTVT Việt Nam về kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân 2018.

Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới (05/04/2018)

Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam (05/04/2018)

Quy định số 124-QĐ/TW về giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch HCM ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (12/02/2018)

Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ đăng tải Chỉ thị này.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :