Thực hiện Hướng dẫn số 64-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương

Thứ hai, 25/06/2018 09:31 GMT+7
Đảng ủy Bộ GTVT vừa yêu cầu các đảng ủy, chi ủy trực thuộc thực hiện Hướng dẫn số 64-HD/BTGTW ngày 31/5/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ngày 31/5/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 64-HD/BTGTW thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII "về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới".

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GTVT sao gửi Hướng dẫn (nêu trên) và đề nghị các đảng ủy, chi ủy trực thuộc phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW đúng Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

 

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img