Thứ tư, ngày 17/9/2014 Giới thiệu  >  Các đơn vị trực thuộc  >  Khối báo chí - Xuất bản  > Tạp chí Giao thông vận tải
Tin mới cập nhật
Thông báo
 • Website Thanh Tra Bo GTVT
 • Website Cuc duong Bo Vietnam
 • Website Cuc Duong Song Viet Nam
 • Website Cục Hàng Hải Việt Nam
 • Website Cục Hàng Không Việt Nam
 • Website Cục Y tế Giao thông vận tải
 • Website Cuc Dang Kiem Vietnam
 • Website Cục QLCT&CTGT
 • Website Cục Đường sắt
 • Nhà xuất bản Giao thông vận tải

Chức năng nhiệm vụ của Tạp chí GTVT

02/02/2009 15:33 GMT+7

Ngày 22/01/2009, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã ký quyết định số 209/QĐ-BGTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tạp chí Giao thông vận tải.

Vị trí và chức năng
:
Tạp chí Giao thông vận tải là tổ chức sự nghiệp báo chí trực thuộc Bộ Giao thông vận tải thực hiện chức năng thông tin lý luận và thực tiễn về khoa học, kinh tế và công nghệ trong l1ĩnh vực giao thông vận tải. Tạp chí Giao thông vận tải chịu sự chỉ đạo về chính trị, tư tưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương, chịu sự quản lý nhà nước về báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tạp chí Giao thông vận tải có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng được hưởng một phần kính phí từ ngân sách Nhà nước và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng, có trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn
:
1 . Tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhả nước, thành tựu của đất nước, của thế giới và của ngành Giao thông vận tải theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí.
2. Phổ biến các công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến, kinh nghiệm, thành tựu, hoạt động khoa học công nghệ trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.
3. Phản ánh và hướng dẫn dư luận trong lĩnh vực khoa học quản lý, kinh tế, công nghệ giao thông vận tải; làm diễn đàn ngôn luận của các nhà khoa học, các nhà chuyên môn trong 1ĩnh vực giao thông vận tải.
4. Hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế theo phân cấp của Bộ trưởng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
5. Xuất bản số chuyên đề, phụ san, sách chuyên đề và các ấn phẩm khác theo quy định của pháp luật.
6. Ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ trong sản xuất các ấn phẩm.
7. Thực hiện các dịch vụ:
a) Tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, tọa đàm về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ và chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác tuyên truyền, xuất bản của Tạp chí theo quy định của pháp luật.
b) Tổ chức hoạt động kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực in ấn, chế bản, phát hành ấn phẩm, quảng cáo, quay phim, nhiếp ảnh và kinh doanh thiết bị vật tư liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật.
8. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho biên tập viên, phóng viên và cộng tác viên của Tạp chí; tự chủ và tự chịu trách nhiệm về quản lý tổ chức, biên chế, tài chính theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ.
9. Được nhận và sử dụng các khoản tài trợ tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước phù hợp quy định của luật pháp để phục vụ hoạt động của Tạp chí.
10. Quan hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan có liên quan và phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật.
11. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công của Bộ trưởng và quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức
:
1. Phòng Biên tập và Thư ký tòa soạn.
2. Phòng Trị sự - Quảng cáo - Phát hành.
3. Văn phòng đại diện tại Miền Trung.
4. Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh.