Thứ sáu, ngày 19/9/2014 Thông tin báo chí  > Thông cáo báo chí
Tin mới cập nhật
Thông báo
 • Website Thanh Tra Bo GTVT
 • Website Cuc duong Bo Vietnam
 • Website Cuc Duong Song Viet Nam
 • Website Cục Hàng Hải Việt Nam
 • Website Cục Hàng Không Việt Nam
 • Website Cục Y tế Giao thông vận tải
 • Website Cuc Dang Kiem Vietnam
 • Website Cục QLCT&CTGT
 • Website Cục Đường sắt
 • Nhà xuất bản Giao thông vận tải

Thông cáo báo chí về việc Xây dựng Quỹ bảo trì đường bộ

11/05/2010 16:0 GMT+7

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số:  2593/BGTVT-VP

V/v: Xây dựng Đề án Quỹ bảo trì đường bộ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội,  ngày  11  tháng 5 năm 2010

THÔNG TIN BÁO CHÍ
Về xây dựng Đề án Quỹ bảo trì đường bộ
 
Triển khai Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Bộ GTVT được Chính phủ giao xây dựng và trình Chính phủ Nghị định Quỹ bảo trì đường bộ.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam là cơ quan được giao chủ trì soạn thảo, đã xây dựng xong và trình dự thảo về Bộ GTVT.
Hiện nay, Vụ Tài chính và Tổng cục ĐBVN đang tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng và các đồng chí Lãnh đạo Bộ cũng như các ý kiến đóng góp của các cơ quan thuộc Bộ để hoàn thiện dự thảo. Tiếp đó Bộ sẽ gửi dự thảo đề án để xin ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương đồng thời đăng trên trang Web của Bộ để các tổ chức và cá nhân quan tâm cho ý kiến, làm cơ sở để Bộ hoàn chỉnh dự thảo cuối cùng trình Chính phủ xem xét, quyết định. Dự kiến Bộ GTVT sẽ trình Chính phủ dự thảo Nghị định vào cuối tháng 6 năm 2010.
 

Nơi nhận:
- Các cơ quan thông tin báo chí;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Tổng cục ĐBVN;
- Vụ Tài chính;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT - TTTT.
TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA BỘ TRƯỞNG
       

 

Nguyễn Văn Công

 

 

 

 

Các tin khác