Chủ nhật, ngày 23/11/2014 Tin tức & Sự kiện  > Tin hoạt động ngành GTVT
Tin mới cập nhật
Thông báo
 • Website Thanh Tra Bo GTVT
 • Website Cuc duong Bo Vietnam
 • Website Cuc Duong Song Viet Nam
 • Website Cục Hàng Hải Việt Nam
 • Website Cục Hàng Không Việt Nam
 • Website Cục Y tế Giao thông vận tải
 • Website Cuc Dang Kiem Vietnam
 • Website Cục QLCT&CTGT
 • Website Cục Đường sắt
 • Nhà xuất bản Giao thông vận tải
 • Diễn đàn cạnh tranh quốc gia

Chương trình hành động của Bộ TTTT thực hiện NQ số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 (Phần Hạ tầng thông tin)

06/08/2012 14:22 GMT+7

Ngày 19/7, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1293/QĐ-BTTTT phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 (Phần Hạ tầng thông tin).

Chương trình hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết, tiếp tục phát triển nhanh công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông trở thành hạ tầng và ngành công nghiệp đồng bộ, hiện đại của nền kinh tế, đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT, góp phần quan trọng đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Quan điểm chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông trong Chương trình hành động: Tăng tốc phát triển hạ tầng thông tin trên cơ sở bảo đảm tính kế thừa, tận dụng các thành tựu, kết quả đã có, phù hợp với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển trong lĩnh vực CNTT và truyền thông, kết hợp với những đột phá trong phát triển với những mục tiêu cao hơn, tốc độ nhanh hơn; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào quản lý, khai thác, vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội và toàn bộ nền kinh tế. Coi thúc đẩy phát triển và ứng dụng CNTT là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong lộ trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa từng ngành, từng lĩnh vực; Phát triển công nghiệp CNTT và truyền thông có giá trị gia tăng cao, chủ động gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu ra thị trường thế giới.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, thúc đẩy tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chung, những nhiệm vụ theo lĩnh vực cụ thể như: Phát triển hạ tầng bưu chính, viễn thông; Ứng dụng hiệu quả CNTT trong các cơ quan nhà nước, các ngành kinh tế và xã hội, phát triển Chính phủ điện tử; Phát triển CNTT.

Trong đó, tập trung phát triển các cơ sở dữ liệu tạo nền tảng cho phát triển Chính phủ điện tử, trước hết tập trung xây dựng các cơ sở dữ liệu về: Thủ tục hành chính, cán bộ, công chức, viên chức; kinh tế công nghiệp và thương mại; tài nguyên và môi trường; dân cư; tài chính; doanh nghiệp; dự án đầu tư; biên giới lãnh thổ.

Xây dựng các hệ thống thông tin chuyên ngành phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trước hết, tập trung phát triển các hệ thống thông tin chuyên ngành tạo động lực phát triển kinh tế xã hội như thuế, hải quan, giáo dục, y tế, quản lý dân cư, đất đai, tài nguyên và môi trường.

Ứng dụng rộng rãi CNTT trong hoạt động nội bộ của các cơ quan nhà nước, hướng tới nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động. Tập trung nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành của các cấp; Phát triển hệ thống quản lý thông tin tổng thể; Xây dựng mới, nâng cấp và hoàn thiện các ứng dụng CNTT trong các hoạt động nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu công tác tại mỗi cơ quan; Nâng cấp, hoàn thiện các hệ thống ứng dụng CNTT khác trong công tác nội bộ theo hướng hiệu quả hơn, mở rộng kết nối.

Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Tập trung cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp, làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn; triển khai ứng dụng CNTT hiệu quả, toàn diện tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông; Xây dựng các hệ thống thông tin thiết yếu cho công tác ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp; Tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp trong hoạt động của cơ quan nhà nước bằng cách nâng cao hiệu quả kênh tiếp nhận ý kiến đóng góp của người dân trên môi trường mạng. Đồng thời, đẩy nhanh tiến trình thực hiện thẻ công dân điện tử và cam kết ASEAN điện tử…/.

Kim Cúc

Các tin khác