Thứ năm, ngày 23/10/2014 Tin tức & Sự kiện  > Hoạt động, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ GTVT
Tin mới cập nhật
Thông báo
 • Website Thanh Tra Bo GTVT
 • Website Cuc duong Bo Vietnam
 • Website Cuc Duong Song Viet Nam
 • Website Cục Hàng Hải Việt Nam
 • Website Cục Hàng Không Việt Nam
 • Website Cục Y tế Giao thông vận tải
 • Website Cuc Dang Kiem Vietnam
 • Website Cục QLCT&CTGT
 • Website Cục Đường sắt
 • Nhà xuất bản Giao thông vận tải

Ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 trong lĩnh vực GTVT

15/03/2012 14:12 GMT+7

Ngày 8/3/2012, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ký Quyết định số 490/QĐ-BGTVT ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 trong lĩnh vực GTVT.

Mục tiêu của Chương trình trong giai đoạn 1 (2011 – 2015) bao gồm là điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn quản lý. 70% cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, trên 80% công chức đạt tiêu chuẩn theo chức danh. Đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực GTVT. Thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức được cải cách cơ bản theo hướng gọn nhẹ, đơn giản, mỗi năm đều có tỷ lệ giảm chi phí mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước. Từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, bảo đảm sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công thuộc Bộ GTVT cung cấp; sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước vào năm 2015 và 2020 đạt mức theo quy định của Chính phủ tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ. Phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tiếp tục đổi mới chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức theo khu vực hành chính và sự nghiệp.

Chương trình cũng đặt mục tiêu trong Giai đoạn 1 có 60% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trên mạng điện tử; 100% các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp Tổng cục, Cục trở lên có cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử, cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định; cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2 (cho phép tải về các mẫu đơn, hồ sơ để in ra giấy) và hầu hết các dịch vụ công cơ bản trực tuyến ở mức độ 3 tới người dân và doanh nghiệp. Các trang tin, cổng Thông tin điện tử của Bộ GTVT hoàn thành việc kết nối với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, hình thành đầy đủ mạng thông tin điện tử hành chính của Bộ GTVT trên Internet.

Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 trong lĩnh vực GTVT có 6 nhiệm vụ lớn là: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; và hiện đại hóa hành chính.

Đặc biệt, công tác ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin - truyền thông trong công tác quản lý nhà nước và trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Bộ GTVT được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá để thực hiện Chương trình.

Trung tâm Công nghệ thông tin được giao trách nhiệm thực hiện chủ trì triển khai nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước theo Chương trình này; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng, vận hành mạng thông tin hành chính điện tử của Bộ trên Internet và thực hiện nhiệm vụ hiện đại hoá hành chính của Chương trình này; Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan triển khai Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Vũ Đức