Thứ ba, ngày 25/11/2014 Tin tức & Sự kiện  > Hoạt động, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ GTVT
Tin mới cập nhật
Thông báo
 • Website Thanh Tra Bo GTVT
 • Website Cuc duong Bo Vietnam
 • Website Cuc Duong Song Viet Nam
 • Website Cục Hàng Hải Việt Nam
 • Website Cục Hàng Không Việt Nam
 • Website Cục Y tế Giao thông vận tải
 • Website Cuc Dang Kiem Vietnam
 • Website Cục QLCT&CTGT
 • Website Cục Đường sắt
 • Nhà xuất bản Giao thông vận tải
 • Diễn đàn cạnh tranh quốc gia

Hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Bộ GTVT

16/03/2012 9:33 GMT+7

Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo CCHC Bộ GTVT vừa ký công văn 1747/BGTVT-TCCB hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Bộ GTVT.

Theo Chương trình, các cơ quan thuộc Bộ cần tập trung vào công tác xây dựng Kế hoạch CCHC, kiện toàn Ban chỉ đạo CCHC, lập dự toán ngân sách, kinh phí CCHC, tuyên truyền, phổ biến, báo cáo và kiểm tra chương trình CCHC.

Việc xây dựng Kế hoạch CCHC giai đoạn 2011 -2020, Kế hoạch CCHC giai đoạn 2011 -2015, Kế hoạch CCHC năm 2012 do các Tổng cục, Cục xây dựng phải được gửi về Bộ GTVT trước ngày 31/3/2012.

Các mục tiêu trong kế hoạch phải được xây dựng cụ thể rõ ràng đánh giá được bao gồm đầy đủ các lĩnh vực Cải cách thể chế (hoàn thiện và nâng cao công tác xây dựng pháp luật, hệ thống cơ chế, chính sách về lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý), Cải cách thủ tục hành chính (cắt giảm, nâng cao chất lượng TTHC thuộc phạm vi quản lý, kiểm soát TTHC, công khai TTHC...), Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các đơn vị hành chính sự nghiệp công lập trực thuộc, đánh giá mô hình tổ chức, chất lượng và đổi mới phương thức hoạt động của các cơ quan hành chính...), Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức), Cải cách tài chính công (thực hiện cơ chế khoán biên chế, kinh phí hành chính, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập), hiện đại hóa hành chính và cải cách công tác chỉ đạo, điều hành CCHC.

Ngoài ra, vấn đề kiện toàn Ban chỉ đạo CCHC công cũng yêu cầu các cơ quan tiến hành trong tháng 3 năm 2012. Việc báo cáo CCHC được thực hiện theo quý, 6 tháng,  theo năm hoặc đột xuất và được gửi về Vụ TCCB trước ngày 10 tháng cuối của quý, 10/6 cho nửa  năm và ngày 5/12 hàng năm.

DT