Chủ nhật, ngày 21/9/2014 Phòng chống lụt bão  >  Văn bản QPPL  > Quyết định số 1651/2003/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT
Tin mới cập nhật
Thông báo
 • Website Thanh Tra Bo GTVT
 • Website Cuc duong Bo Vietnam
 • Website Cuc Duong Song Viet Nam
 • Website Cục Hàng Hải Việt Nam
 • Website Cục Hàng Không Việt Nam
 • Website Cục Y tế Giao thông vận tải
 • Website Cuc Dang Kiem Vietnam
 • Website Cục QLCT&CTGT
 • Website Cục Đường sắt
 • Nhà xuất bản Giao thông vận tải

Quyết định số 1651/2003/QĐ-BGTVT ban hành quy chế làm việc của Ban Phòng chống bão lụt Bộ Giao thông vận tải

12/08/2004 0:0 GMT+7

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
*
Số:  1651/2003/QĐ-BGTVT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------
Hà Nội, ngày   09   tháng  6   năm  2003

 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Về việc ban hành quy chế làm việc của Ban Phòng chống bão lụt (PCBL) Bộ Giao thông vận tải

-----

BỘ TRƯỞNG
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*

- Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải.

- Căn cứ Quyết định số 927/2003/BGTVT ngày 3/4/2003 ban hành quy chế làm việc của Lãnh đạo Bộ và lãnh đạo cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông vận tải

- Căn cứ Quyết định số 96/QĐ/PCBL-TW ngày 31/7/2001 ban hành quy chế làm việc của Ban PCBL TW.

- Căn cứ Quyết định số 766/2003/QĐ-BGTVT ngày 21/3/2003 củ Bộ truởng Bộ GTVT về việc thành lập Ban PCBL Bộ năm 2003.

- Theo đề nghị của các uỷ viên Ban Phòng chống bão lụt Bộ.

QUYẾT   ĐỊNH

Điều 1:  Ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy chế làm việc của Ban Phòng chống bão lụt Bộ GTVT".

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Các quy định trước đấy, trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Cục, Vụ, Viện, Ban, Giám đốc Sở GTVT, GTCC và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Ban PCBL TW;
- Các thành viên Ban PCBL;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Công báo (VPCP);
- Lưu HC, BL.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Ngô Thịnh Đức

 


 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
---

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
 Hà Nội, ngày  09   tháng  6   năm 2003 


QUY CHẾ LÀM VIỆC
Của Ban Phòng chống bão lụt Bộ GTVT

(Ban hành kèm theo Quyết định số  1651/2003/QĐ-BGTVT ngày   09/6 /2003 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

-----

Điều 1: Nguyên tắc làm việc của  Ban PCBL

Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về toàn bộ công việc được Bộ trưởng giao cho Ban PCBL và làm việc theo nguyên tắc sau:

a) Ban PCBL Bộ làm việc theo chế độ thủ trưởng.

b) Ban PCBL giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền trong phạm vi  công tác được phân công. Tập thể không làm thay công việc của cá nhân, không làm thay công việc của cấp dưới và ngược lại.

c) Mỗi lĩnh vực công việc một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính về lĩnh vực công việc đó. Trong trường hợp thành viên Ban PCBL đi vắng thì Thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm.

d) Trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, chương trình công tác của Ban  PCBL.

đ) Coi trọng sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc cũng như trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được phân công.

Điều 2: Phạm vi và cách thức giải quyết công việc của lãnh đạo Ban Phòng chống bão lụt

Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm quy định về Ban PCBL, tập thể Ban PCBL thảo luận các công việc sau:

a) Tổ chức thực hiện kế hoạch PCBL của Ban chỉ đạo PCBL TW, kế hoạch PCBL của Bộ.

b) Kế hoạch PCBL, kế hoạch dự phòng vật tư phương tiện dự phòng chống va trôi cứu nạn, cứu hộ các cầu, kiểm tra, đôn đốc về PCBL của các đơn vị trong toàn Ngành.

c) Báo cáo tình hình thực hiện phòng chống, khắc phục hậu quả bão lụt hàng năm của Bộ và kế hoạch năm sau  cho Ban PCBL TW.

d) Giải quyết các vấn đề liên quan đến PCBL tại các phiên họp thường kỳ hoặc bất thường của Ban PCBL.

Điều 3:  Phân công nhiệm vụ cụ thể của Ban PCBL

1- Trưởng ban:

a) Những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Trưởng ban được quy định trong các văn bản của Ban PCBL TW và Bộ trưởng giao cho Trưởng ban giải quyết về lĩnh vực phòng chống, khắc phục hậu quả bão lụt trong toàn Ngành.

b) Giải quyết hoặc xem xét trình Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề có liên quan đến PCBL, khắc phục hậu quả bão lụt thuộc Bộ GTVT giải quyết.   

c) Giải quyết những vấn đề liên quan đến lĩnh vực do các Cục trưởng, Vụ trưởng và Thủ trưởng các đơn vị còn có những ý kiến khác nhau.

d) Giải quyết những vấn đề mới phát sinh như thiên tai, vượt quá khả năng giải quyết của các Cục, các đơn vị.

đ)  Giải quyết các công việc liên quan của Ban PCBL Bộ với các  Ban PCBL các ngành, các tỉnh theo quy chế làm việc của Lãnh đạo Bộ.

e) Trưởng ban làm việc với các đơn vị trong ngành GTVT về công tác PCBL và khắc phục hậu quả bão lụt.

2- Phó ban thường trực:

a- Tổng hợp trình trưởng ban hoặc lãnh đạo Bộ thông qua chương trình công tác của Ban, của trưởng ban, theo dõi đôn đốc các Cục, Vụ liên quan thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác PCBL, báo cáo kiểm điểm thực hiện công tác phòng chống, khắc phục hậu quả bão lụt hàng năm và phương án, kế hoạch năm sau về công tác PCBL.

b- Hàng ngày tập hợp và thông tin kịp thời về lũ, lụt và khắc phục hậu quả, các quyết định giải quyết công việc của trưởng ban đến các thành viên Ban PCBL và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và báo cáo cho trưởng ban biết.

c- Giúp trưởng ban điều phối hoạt động của Ban và của công tác thường trực của Ban PCBL.

d- Quản lý thống nhất việc ban hành các văn bản và quy chế PCBL trong Ngành GTVT.

đ- Triển khai kế hoạch PCBL hàng năm gồm kế hoạch đóng dự phòng dầm cầu, canô, chống va trôi theo kết luận cuộc họp đầu năm của Ban PCBL Bộ.

e- Tham mưu ra các Quyết định điều động dự phòng để khắc phục hậu quả bão lụt trình Trưởng ban.

h- Tổ chức các cuộc họp (kể cả vật chất, kỹ thuật) các hoạt động chung của Ban và bộ máy giúp việc của Trưởng ban.

i- Giúp Trưởng ban kiểm tra, đôn đốc, thường xuyên duy trì việc thực hiện quy chế PCBL của Ngành.

3- Trưởng ban phân công các uỷ viên Ban PCBL thay mặt Trưởng ban giải quyết các công việc theo nguyên tắc sau:

a) Mỗi uỷ viên được phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác và theo dõi một số cơ quan đơn vị trong ngành GTVT.

b) Phó trưởng ban thường trực, Ban PCBL được trưởng ban uỷ quyền thay mặt trưởng ban giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước trưởng ban.

c) Các uỷ viên Ban PCBL Bộ, chủ động giải quyết công việc được phân công. Nếu có công việc liên quan đến lĩnh vực của các uỷ viên khác thì phối hợp với các uỷ viên đó để giải quyết. Trường hợp cần có ý kiến của trưởng ban hoặc giữa các uỷ viên có các ý kiến khác nhau thì báo cáo trưởng ban quyết định.

4- Phạm vi được phân công, Phó ban thường trực và các uỷ viên có nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Chỉ đạo các cơ quan đơn vị xây dựng quy chế, kế hoạch PCBL của đơn vị, trình Bộ ban hành.

b) Kiểm tra đôn đốc các đơn vị thực hiện các quyết định của trưởng ban thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Kịp thời phát hiện và đề xuất các vấn đề cần sửa đổi, bổ xung, đồng thời có các biện pháp xử lý.

5- Nhiệm vụ của các đ/c uỷ viên Ban  PCBL:

- Đồng chí uỷ viên là lãnh đạo Vụ kế hoạch đầu tư phụ trách kế hoạch vốn XDCB cho PCBL. Kế hoạch vốn cho dự phòng, ĐBGT, khắc phục bão lụt. Theo dõi các Sở GTVT Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà  Giang, Bắc Cạn, Cao Bằng.

- Đồng chí uỷ viên là lãnh đạo Vụ Tài chính Đảm bảo kế hoạch tài chính cho PCBL  nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, sản xuất phương tiện dự phòng cho PCBL, khắc phục hậu quả, bão lụt và quyết toán vốn bão lụt. Theo dõi các Sở GTVT Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Hà Tây, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh.

- Đồng chí uỷ viên là lãnh đạo Cục Giám định và QLCLCTGT phụ trách chất lượng các công trình PCBL, đề xuất phương án, giải pháp khắc phục, sửa chữa các công trình hư hỏng do bão lụt. Theo dõi và chỉ đạo các Tổng công ty XDCTGT, các ban QLDA thuộc Bộ về công tác PCBL, theo dõi các Sở GTVT (Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế).

- Đồng chí uỷ viên là lãnh đạo Cục Đường bộ VN  phụ trách công tác PCBL toàn ngành đường bộ cả Trung ương và địa phương (bao gồm công tác kế hoạch, kiểm tra và tình hình khắc phục hậu quả do bão lụt). Theo dõi công tác PCBL các Sở GTVT Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Lâm Đồng.

- Đồng chí uỷ viên là lãnh đạo Cục Đường sông VN  Phụ trách công tác PCBL Ngành đường sông cả đường sông TW và địa phương ( kế hoạch, kiểm tra và khắc phục hậu quả bão lụt). Theo dõi công tác PCBL các Sở GTVT Long An, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Kiên Giang, Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

- Đồng chí uỷ viên là lãnh đạo Cục Hàng hải VN  Phụ trách công tác PCBL Ngành Hàng hải VN (về kế hoạch, kiểm tra và khắc phục hậu quả bão lụt). Theo dõi Sở GTVT Hải Phòng, Quảng Ninh.

- Đồng chí uỷ viên là lãnh đạo Cục Hàng không VN  Phụ trách công tác PCBL Ngành Hàng không (về kế hoạch, kiểm tra và khắc phục hậu quả bão lụt). Theo dõi Sở GTCC TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

- Đồng chí uỷ viên là lãnh đạo Cục Đường sắt VN  Phụ trách công tác PCBL Ngành đường sắt (về kế hoạch, kiểm tra và khắc phục hậu quả bão lụt). Theo dõi các Sở GTVT Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận.

- Đồng chí uỷ viên là lãnh đạo Công đoàn GTVT VN  Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, đời sống CBCNV vùng bão lụt toàn Ngành - công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức PCBL. Theo dõi các Sở GTVT Lạng Sơn, Lào Cai, Bắc Giang.

- Đồng chí Phó ban thường trực,  ngoài các nhiệm vụ như mục 2 (ở điều 3), theo dõi Sở GTVT các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước.

Điều 4: Chế độ thông tin báo cáo:

1- Thường trực báo cáo kịp thời với Trưởng ban các vấn đề về PCBL.

2- Các Cục, các Tổng công ty, các Ban quản lý dự án, các Sở GTVT, các đơn vị trực thuộc Bộ, thực hiện chế độ thông tin báo cáo bằng văn bản theo quy định dưới đây gửi về Bộ GTVT.

Báo cáo định kỳ: 6 tháng và  năm về thiệt hại mưa, bão, lụt của đơn vị và kế hoạch năm sau gửi về Bộ (Ban PCBL).

- Khi có bão, lụt gây ra hậu quả các đơn vị bằng mọi cách báo cáo gấp về Thường trực Ban PCBL Bộ.

- Ban PCBL Bộ, trong mùa mưa, bão, lụt thường xuyên cập nhật thông tin của mưa bão để báo cáo Trưởng ban PCBL,  báo cáo Lãnh đạo Bộ và gửi đến các thành viên Ban PCBL Bộ

 

K/T BỘ TRUỞNG BỘ GTVT
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Ngô Thịnh Đức

 
 


 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
---
Số:               /BGTVT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Hà Nội, ngày        tháng      năm 2003

 QUY  ĐỊNH
Quản lý và sử dụng vốn, phương tiện, vật tư dự phòng cho phòng chống bão lụt (PCBL)

----

- Căn cứ Pháp lệnh phòng chống bão lụt được công bố theo lệnh số 09/L/CTN ngày 20/3/1993 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

- Căn cứ Nghị định số 32/CP ngày 20/5/1996 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh PCBL.

- Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước, cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ GTVT.

- Căn cứ quyết định 1808/1999/QĐ-BGTVT ngày 22/7/1999 về việc thành lập Ban PCBL Bộ GTVT trực thuộc Bộ trưởng Bộ GTVT.

Hàng năm Bộ GTVT có trích 1 phần vốn sự nghiệp kinh tế để dự phòng cho phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai. Nguồn kinh phí đó, một phần nằm ở các Cục, một phần tập trung ở Bộ. Để thực hiện đúng mục đích và có hiệu quả. Bộ GTVT quy định về quản lý, sử dụng vốn PCBL như sau:

I/ Nguồn vốn dự phòng cho PCBL:

1- Vốn sự nghiệp kinh tế hàng năm giao cho các Cục, các đơn vị được trích 5% vốn sửa chữa thường xuyên làm vốn dự phòng để phục vụ cho phòng chống, khắc phục hậu quả bão lụt được áp dụng theo văn bản số 641/BL ngày 13/3/1995 của Bộ GTVT quy định.

2- Hàng năm Bộ GTVT trích một phần vốn sự nghiệp kinh tế toàn ngành để dự phòng phục vụ cho phòng chống, khắc phục hậu quả bão lụt bao gồm:

3- Dự trữ bằng hiện vật bao gồm dầm câu, cầu phao, ca nô, phà tại các Khu QLĐB, Cục Đường sắt VN, Cục Hàng hải VN, Cục Đường sông VN...

II/ Mục đích sử dụng vốn dự phòng cho phòng chống bão lụt:

- Vốn dự phòng chỉ hỗ trợ để lập lại giao thông do bão lụt gây ra như đứt đường, trôi cầu v.v... (Sau đó phục hồi, nâng cấp, đại tu không nằm trong vốn này).

- Chỉ hỗ trợ cho các công trình giao thông do Trung ương quản lý (đối với các công trình địa phương quản lý Bộ tổng hợp đề nghị Chính phủ hỗ trợ).

- Đóng mới một số phương tiện, thiết bị dự phòng như: dầm cầu, cầu phao, phà, canô dự phòng cho phòng chống bão lụt của Ngành (kể cả kinh phí bảo quản theo nhu cầu hàng năm).

- Giải quyết kịp thời cho các đơn vị tham gia ứng cứu về đê điều chống va trôi các cầu và các thiên tai khác khi có lệnh củ Ban PCBL TW của Chính phủ yếu cầu.

- Trích một phần kinh phí cho hội thảo chuyên đề, soạn thảo cơ chế, quy chế PCBL của các ngành: sắt, sông, hàng hải, đường bộ, hàng không, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác phòng chống bão lụt.

III/ Tổ chức và quản lý vốn phòng chống bão lụt:

1- Thường trực Ban PCBL Bộ chủ trì cùng Vụ KHĐT, Vụ TCKT để thực hiện:

a) Phân khai kế hoạch sử dụng nguồn vốn (trên cơ sở nguồn vốn đã được cấp thẩm quyền quyết định). Lập kế hoạch đóng phương tiện, dự phòng hàng năm về phà, canô, dầm cầu, cầu phao ... (Căn cứ số lượng hiện có để đóng mới).

b) Tổng hợp thiệt hại do bão lụt, thiên tai gây nên, phân bổ mức hỗ trợ thiệt hại cho các đơn vị trình lãnh đạo Bộ.

c) Điều động các phương tiện dự phòng để ứng cứu lập lại giao thông trình Lãnh đạo Bộ quyết định.

d) Hàng năm kiểm kê đánh giá lại về việc thực hiện vốn, phương tiện dự phòng. Báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2- Trong các trường hợp thật khẩn cấp phải giải quyết ngay, thường trực ban CPBL tham mưu trình lãnh dạo Bộ quyết định sau đó thông báo cho các Vụ liên quan biết.

3- Dầm cầu, cầu phao là phương tiện không điều hẳn mà chỉ điều động tạm thời để ứng cứu lập lại giao thông. Sau khi đã có công trình vượt sông khác thay thế thì tháo dỡ tu bổ đưa về kho bảo quản dự phòng cho năm sau. Riêng phà và canô có thể điều hẳn cho đơn vị sử dụng nhưng đưa vào nguồn ngân sách nhà nước cấp (tăng giảm tài sản, chỉ điều cho bến phà trên các trục quốc lộ).

4- Đơn vị thiệt hại do bão lụt nhiều thì hỗ trợ kinh phí nhiều theo tỷ lệ giá trị thiệt hại.

5- Các đơn vị sử dụng nguồn kinh phí phòng chống lụt bão phải thanh quyết toán theo đúng pháp lệnh phòng chống lụt bão và báo cáo về Ban Phòng chống bão lụt, Vụ Tài chính kế toán Bộ GTVT.

IV/ Điều khoản thi hành:

Quy định này được áp dụng trong Ngành GTVT. Những quy định nào trước đây trái với quy định này đều bị bãi bỏ.

Quy định này được áp dụng kể từ ngày ban hành, các đơn vị trong Ngành, các Cục, Vụ, Viện, Ban của Bộ có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh quy định này.

 Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị trong Ngành;
- Các Vụ, Viện, Ban;
- Văn phòng Bộ;
- Cục ĐB, ĐS, HH, ĐS, HK;
- Lưu: HC, BL..

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Ngô Thịnh Đức