Thứ năm, ngày 18/9/2014 Hội nghị ứng dụng CNTT 2009  > Nội dung kế hoạch ứng dụng CNTT của Bộ năm 2009
Tin mới cập nhật
Thông báo
 • Website Thanh Tra Bo GTVT
 • Website Cuc duong Bo Vietnam
 • Website Cuc Duong Song Viet Nam
 • Website Cục Hàng Hải Việt Nam
 • Website Cục Hàng Không Việt Nam
 • Website Cục Y tế Giao thông vận tải
 • Website Cuc Dang Kiem Vietnam
 • Website Cục QLCT&CTGT
 • Website Cục Đường sắt
 • Nhà xuất bản Giao thông vận tải

Nội dung Kế hoạch ứng dụng CNTT của Bộ GTVT năm 2009

03/02/2009 9:35 GMT+7

1. Cơ sở pháp lý
- Nghị định 64/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các CQNN.
- Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của Thủ tướng CP phê duyệt KH ứng dụng CNTT trong hoạt động của các CQNN năm 2008.
- Quyết định số 2792/QĐ-BGTVT ngày 15/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt KH ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ GTVT theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg.
- Quyết định số 1600/QĐ-BTTTT ngày 24/10/2008 của Bộ trưởng Bộ TTTT phê duyệt KH ứng dụng CNTT giai đoạn 2009-2010 của Bộ GTVT.
- Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008 của Thủ tướng CP về việc tăng cường sử dụng Email.
2. Quan điểm chỉ đạo
Ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong công tác chỉ đạo điều hành góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hỗ trợ CCHC và đổi mới phong cách làm việc nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2009 của Bộ GTVT;tạo điều kiện phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.
3. Mục tiêu
3.1. Ứng dụng CNTT góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tácquản lý, điều hành; hỗ trợ cải cách hành chính và đổi mới phong cách làm việc
- Hệ thống chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin thông suốt, kịp thời thông qua môi trường mạng tin học, bảo đảm trên 50% thông tin của Bộ được truyền trên mạng, giúp việc gửi/nhận thông tin nhanh chóng, giảm thiểu việc in ấn, sử dụng giấy tờ.
- Chuyển dần thói quen làm việc dựa trên văn bản, tài liệu giấy sang phong cách làm việc trên văn bản, tài liệu điện tử trong môi trường mạng Tin học.
3.2. Ứng dụng CNTT góp phần phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn
- Cung cấp đầy đủ thông tin về chính sách, pháp luật; chiến lược, quy hoạch; quy định, thủ tục hành chính; các dự án đầu tư, đấu thầu và mua sắm công thông qua WEBSITE của Bộ GTVT và của các đơn vị thuộc Bộ (phổ biến thông tin nhanh, minh bạch thông tin, hạn chế việc gặp trực tiếp để tìm hiểu thông tin).
- Người dân và DN có khả năng trao đổi thông tin với Bộ và các đơn vị thuộc Bộ thông qua các WEBSITE hoặc Email (không phải bằng giấy tờ hay gặp trực tiếp để trao đổi).
4. Các nhiệm vụ cụ thể
4.1. Ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước; hỗ trợ cải cách hành chính và đổi mới phong cách làm việc; phục vụ người dân và doanh nghiệp:
 a) Sử dụng hiệu quả Email để gửi nhận văn bản: (Chỉ thị số 27/2007/CT-TTg ngày 29/11/2007 của Thủ tướng CP: Từng bước sử dụng văn bản điện tử thay thế văn bản giấy trong quản lý, điều hành, trao đổi thông tin; Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008 của Thủ tướng CP: Tăng cường sử dụng Email):
 - Chú trọng trao đổi các loại văn bản sau qua mạng: Lịch công tác của cơ quan, các tài liệu trao đổi phục vụ công việc, tài liệu phục vụ các cuộc họp, những văn bản gửi đến những cơ quan để biết, để báo cáo (trừ những văn bản mật), thư mời, công văn, những thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo.
- Khuyến khích gửi các loại văn bản có chữ ký và dấu dưới hình thức bản Scan (để giữ nguyên dạng văn bản gốc).
   b) Sử dụng hiệu quả Phần mềm QL văn bản và hỗ trợ điều hành.
   c) Phát huy hiệu quả WEBSITE của Bộ và của các đơn vị thuộc Bộ nhằm cung cấp kịp thời thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; công khai minh bạch thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành.
   d) Xây dựng và duy trì Cơ sở dữ liệu về thủ tục, biểu mẫu hành chính của Bộ GTVT trên mạng Internet theo yêu cầu tại Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010 nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật; các thủ tục, biểu mẫu hành chính trong lĩnh vực GTVT trên WEBSITE Bộ và WEBSITE của các đơn vị thuộc Bộ.
   đ) Tập trung Dự án xây dựng HT thông tin GTVT theo Quyết định số 2792/QĐ-BGTVT ngày 15/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt KH ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ GTVT theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg.
   e) Tổ chức một số cuộc họp trực tuyến phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Bộ, đảm bảo hiệu quả cao (Video Conferencing, Web Conferencing).
(Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, từ nay, tổ chức các hội nghị toàn quốc theo hình thức truyền hình trực tuyến qua mạng (không tổ chức hội nghị tập trung tại một địa điểm). Trường hợp đặc biệt, nếu cần thiết tổ chức hội nghị tập trung, phải báo cáo và được sự đồng ý của Thủ tướng).
4.2. Xây dựng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin:
a) Hoàn thiện, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ (LAN, WAN); kết nối Internet tốc độ cao.
 b) Triển khai chữ ký số nhằm đảm bảo độ an toàn và tin cậy khi truyền văn bản qua mạng (cho Lãnh đạo Bộ và các đơn vị).
4.3. Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng tin học; thúc đẩy phong trào học tập, nâng cao kỹ năng tin học cho CBCC,VC của Bộ:
 a) Bồi dưỡng kỹ năng Tin học (hướng dẫn sử dụng phần mềm nguồn mở (PMNM), gồm Hệ điều hành, trình duyệt WEB, thư điện tử, bộ phần mềm văn phòng, đảm bảo 70% máy trạm trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được cài đặt PMNM và 70% cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được hướng dẫn sử dụng PMNM để chuyển đổi những phần mềm không có bản quyền đang sử dụng sang sử dụng các PMNM tương ứng, nhằm thực hiện nghiên túc Chỉ thị số 04/2007/CT-TTg ngày 22/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ về thực thi bản quyền sử dụng phần mềm máy tính và Chỉ thị số 07/2008/CT-BTTTT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ TT-TT về việc đẩy mạnh sử dụng PMNM trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước). Cụ thể:
Tại CQ Bộ: tổ chức 8 lớp x 20 người = 160 người sử dụng PMNM;
Tại các Cục: Mỗi Cục tổ chức ít nhất 01 lớp (8 Cục: 8 lớp x 20 người = 160 người) cho khối Cơ quan Cục.
Các Trường Đại học, Cao đẳng, các Viện nghiên cứu và các đơn vị sự nghiệp khác thuộc Bộ chủ động xây dựng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu tại Chỉ thị số 07/2008/CT-BTTTT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ TT-TT.
 b) Tổ chức Hội thi Tin học giỏi trong CBCNVC ngành GTVT (40 đơn vị với khoảng 120 thí sinh tham dự).
5. Giải pháp
5.1. Giải pháp về chỉ đạo, điều hành
a) Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo công tác ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ. Trung tâm Công nghệ thông tin là cơ quan thường trực giúp Bộ trưởng trong việc chỉ đạo ứng dụng CNTT của Bộ.
b) Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo trực tiếp việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị mình, gắn kết chặt chẽ với quá trình cải cách hành chính.
5.2. Giải pháp về tuyên truyền
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về ứng dụng CNTT nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức thành hành động trong từng cán bộ công chức viên chức; tạo phong cách làm việc dựa trên văn bản, tài liệu điện tử trên môi trường mạng.
5.3. Giải pháp về tài chính
a) Vụ Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị cân đối kinh phí cho hoạt động ứng dụng CNTT của các đơn vị thuộc Bộ.
b) Thủ trưởng các đơn vị chủ động cân đối kinh phí cho cho hoạt động ứng dụng CNTT của đơn vị mình một cách hiệu quả.
5.4. Giải pháp về nhân lực
a) Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách về CNTT của đơn vị mình để đảm bảo việc ứng dụng CNTT có hiệu quả.
b) Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp với các đơn vị tổ chức bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng tin học cho cán bộ, công chức của Bộ.