Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các cơ quan, đơn vị báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản và danh mục các dự án phải đình hoãn

29/11/2012 14:40 GMT+7

Ngày 20/11, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 9590/BKHĐT-TH gửi các cơ quan, đơn vị về việc báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản và danh mục các dự án phải đình hoãn.

Ngày 20/11, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 9590/BKHĐT-TH gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty nhà nước; Ngân hàng Đầu tư phát triển và Ngân hàng Chính sách xã hội về việc báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản và danh mục các dự án phải đình hoãn.

Theo văn bản, Bộ KH&ĐT quy định rõ nợ động xây dựng cơ bản (XDCB) trong kế hoạch được tính toán căn cứ vào danh mục các dự án được bố trí vốn trong kế hoạch và khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu, nhưng chưa có vốn bố trí cho phần khối lượng thực hiện của các dự án đó. Cụ thể gồm: Danh mục các dự án được đầu tư bằng nguồn vốn NSNN của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các dự án bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương là các dự án có trong danh mục theo quyết định giao kế hoạch đầu tư của các cấp có thẩm quyền. Danh mục các dự án được đầu tư bằng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương là các dự án đầu tư bằng nguồn vốn này theo quyết định giao kế hoạch đầu tư của các cấp có thẩm quyền ở địa phương. Danh mục các dự án được đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ là các dự án theo quyết định giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT. Khối lượng thực hiện không được vượt quá tổng mức đầu tư của các cấp có thẩm quyền quyết định. Riêng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương và trái phiếu Chính phủ thì khối lượng để tính toán nợ đọng không được vượt quá tổng mức vốn ngân sách trung ương và vốn trái phiếu Chính phủ. Nợ đọng XDCB bằng khối lượng thực hiện của các dự án nêu trên trừ đi số vốn đã bố trí (bao gồm cả số vốn đã ứng trước kế hoạch các năm sau, nhưng chưa bố trí nguồn để thu hồi và số vốn bổ sung trong năm).

Nợ đọng XDCB ngoài kế hoạch là phần khối lượng thực hiện chưa có vốn bố trí của các dự án không thuộc danh mục kế hoạch giao vốn của cấp của thẩm quyền hoặc phần khối lượng thực hiện vượt mức quy định. Về thời gian tính toán số nợ đọng XDCB trong báo cáo này được xác định tại 2 thời điểm: Đến ngày 31/12/2011 và đến ngày 30/6/2012.

Trên cơ sở các quy định nêu trên, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, ngành và địa phương báo cáo danh mục và số nợ đọng XDCB theo các biểu mẫu kèm theo, làm rõ nguyên nhân và giải pháp xử lý nợ đọng. Cụ thể: Danh mục và số nợ đọng XDCB trong kế hoạch, gồm: Danh mục và số nợ đọng XDCB các dự án đã hoàn thành, đã bàn giao sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ; Danh mục và số nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án đang triển khai thực hiện sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Danh mục và số nợ đọng XDCB các dự án không thuộc kế hoạch. Đối với các số nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết ngày 31/12/2011, báo cáo rõ số vốn kế hoạch năm 2012 đã bố trí để thanh toán số nợ này. Nguyên nhân gây ra nợ đọng XDCB và làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức gây ra số nợ đọng XDCB trong kế hoạch và không thuộc kế hoạch. Các giải pháp xử lý nợ đọng XDCB và dự kiến bố trí vốn kế hoạch năm 2013 để thanh toán.

Văn bản cũng nêu rõ, các dự án đình hoãn nguồn vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ là các dự án đang triển khai dở dang, chưa hoàn thành thuộc đối tượng sử dụng vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ đã bố trí vốn thực hiện dự án (các dự án đã bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, không bố trí vốn thực hiện dự án để thực hiện không thuộc đối tượng các dự án đình hoãn) từ kế hoạch năm 2011 trở về trước, nhưng kế hoạch năm 2012 và năm 2013 không được bố trí vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ, đồng thời cũng không huy động được các nguồn vốn khác để thực hiện (dưới đây gọi tắt là các dự án đình hoãn). Các dự án đình hoãn sử dụng nguồn vốn NSNN, gồm: Các dự án đã được giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương và vốn cân đối ngân sách địa phương từ kế hoạch năm 2011 trở về trước, nhưng kế hoạch năm 2012 và năm 2013 không bố trí vốn, đồng thời cũng không huy động được các nguồn vốn khác để thực hiện. Các dự án đình hoãn được đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ là các dự án có trong danh mục theo quyết định giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT từ năm 2011 trở về trước, nhưng năm 2012 và năm 2013 không được bố trí vốn, đồng thời cũng không huy động được các nguồn vốn khác để thực hiện. Mức vốn trái phiếu Chính phủ bố trí cho các dự án chưa vượt quá mức vốn quy định theo các Nghị quyết của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở các quy định nêu trên, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, ngành và địa phương báo cáo danh mục và tình hình thực hiện các dự án phải đình hoãn theo các biểu mẫu kèm theo và cho ý kiến về giải pháp xử lý.

Việc đánh giá tình hình và xử lý nợ đọng và danh mục các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ phải đình hoãn là vấn đề rất quan trọng, đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ và các cơ quan trực thuộc Trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chỉ đạo chuẩn bị báo cáo, gửi về Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính trước ngày 15/12/2012 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Kim Cúc