Ban Quản lý dự án 3 - Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông báo kế hoạch đấu thầu 09 gói thầu thuộc dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam

18/11/2013 9:51 GMT+7

Ban Quản lý dự án 3 - Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông báo kế hoạch đấu thầu 09 gói thầu thuộc dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam.

Ban Quản lý dự án 3 - Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông báo kế hoạch đấu thầu 09 gói thầu thuộc dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP).

Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

A. Năm gói thầu theo Quyết định số 3568/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2013 của Bộ Giao thông vận tải Phê duyệt kế hoạch đấu thầu bổ sung Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP) sử dụng vốn vay WB do Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường ký:

1. Tên gói thầu CS1: Giám sát các hợp đồng xây lắp (PBC, bảo trì, nâng cấp) và tăng cường các hợp đồng PBC

- Giá gói thầu: 14,1 triệu USD (tương đương 294,69 tỷ đồng).
- Nguồn vốn: Vốn vay IDA của WB, vốn viện trợ không hoàn lại của AusAID.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu/Phương thức đấu thầu: Tuyển chọn tư vấn trên cơ sở chất lượng và chi phí (QCBS) /02 túi hồ sơ.
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Từ quý IV/2013.
- Hình thức hợp đồng: Theo thời gian.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 66 tháng.

2. Tên gói thầu CS4: Kiểm toán tài chính dự án

- Giá gói thầu: 0,2 triệu USD (tương đương 4,18 tỷ đồng).
- Nguồn vốn: Vốn vay IDA của WB, vốn viện trợ không hoàn lại của AusAID.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu/Phương thức đấu thầu: Tuyển chọn dựa trên năng lực tư vấn (CQS)/02 túi hồ sơ.
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Từ quý I/2014.
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 66 tháng.

3. Tên gói thầu CP-1: Nâng cấp 04 cầu: cầu Tràng Thưa, cầu Tràng, cầu Cống Neo, cầu Cáp trên QL38B

- Giá gói thầu: 16 triệu USD (tương đương 334,4 tỷ đồng).
- Nguồn vốn: Vốn vay IDA của WB, vốn viện trợ không hoàn lại của AusAID.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu/Phương thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế (ICB) và không sơ tuyển/01 túi hồ sơ.
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Từ quý I/2014.
- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng.

4. Tên gói thầu TVTT: Thẩm tra TKKT và dự toán

- Giá gói thầu: 1,9 tỷ đồng.
- Nguồn vốn: Vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu/Phương thức đấu thầu: Chỉ định thầu.
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Từ quý IV/2013.
- Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ phần trăm.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng

5. Tên gói thầu BH1: Bảo hiểm công trình gói thầu nâng cấp 04 cầu: Cầu Tràng Thưa, Cầu Tràng, Cầu Cống Neo, Cầu Cáp trên QL38B

- Giá gói thầu: 1,9 tỷ đồng.
- Nguồn vốn: Vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu/Phương thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Từ quý I/2014.
- Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ phần trăm.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ xây lắp và thời gian bảo hành công trình.

B. Bốn gói thầu theo Quyết định số 1067/QĐ-BGTVT ngày 23/4/2013 của Bộ GTVT phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu thực hiện công tác cắm cọc GPMB; rà phá bom, mìn, vật nổ phục vụ công tác GPMB Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam, hợp phần C - Nâng cấp do Thứ trưởng Bộ GTVT Trương Tấn Viên ký:

1. Tên gói thầu số 1: Cắm cọc GPMB tuyến QL38 (Km33+963-Km52+600) (bao gồm cả cầu Sặt và cầu Bún) và 4 cầu trên QL38B: Tràng Thưa, Tràng, Cống Neo, Cáp, tỉnh Hải Dương và Hưng Yên

- Giá gói thầu: 2.846 triệu đồng.
- Nguồn vốn: Vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu/Phương thức đấu thầu: Chỉ định thầu.
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2013 - Quý IV/2013.
- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 tháng.

2. Tên gói thầu số 2: Cắm cọc GPMB tuyến QL39 đoạn Triều Dương - Hưng Hà (Km42+714-Km64+000), đoạn Vô Hối-Diêm Điền (Km91+00-Km107+522) và 3 cầu trên QL39: Nại, Đồng Tu, Gọ, tỉnh Thái Bình

- Giá gói thầu: 3.540 triệu đồng.
- Nguồn vốn: Vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu/Phương thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước/2 túi hồ sơ.
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2013 - Quý IV/2013.
- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 tháng.

3. Tên gói thầu số 3: Rà phá bom, mìn, vật nổ tuyến QL38 (Km33+963-Km52+600) (bao gồm cả cầu Sặt và cầu Bún) và 4 cầu trên QL38B: Tràng Thưa, Tràng, Cống Neo, Cáp, tỉnh Hải Dương và Hưng Yên

- Giá gói thầu: 6.489 triệu đồng.
- Nguồn vốn: Vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu/Phương thức đấu thầu: Chỉ định thầu.
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2013 - Quý IV/2013.
- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 tháng.

4. Tên gói thầu số 4: Rà phá bom, mìn, vật nổ tuyến QL39 đoạn Triều Dương - Hưng Hà (Km42+714-Km64+000), đoạn Vô Hối-Diêm Điền (Km91+00-Km107+522) và 3 cầu trên QL39: Nại, Đồng Tu, Gọ, tỉnh Thái Bình

- Giá gói thầu: 6.169 triệu đồng
- Nguồn vốn: Vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu/Phương thức đấu thầu: Chỉ định thầu.
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2013 - Quý IV/2013.
- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 tháng.