Ban Quản lý các dự án Đường thủy nội địa phía Bắc thông báo kết quả đấu thầu gói thầu CV-A2.4-NDTDP Cải tạo cửa sông Ninh Cơ: Đê chắn sóng phía Nam (Km0+050 đến Km0+590) thuộc dự án Phát triển Giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ

26/11/2013 14:42 GMT+7

Ban Quản lý các dự án Đường thủy nội địa phía Bắc thông báo kết quả đấu thầu gói thầu CV-A2.4-NDTDP Cải tạo cửa sông Ninh Cơ: Đê chắn sóng phía Nam (Km0+050 đến Km0+590) thuộc dự án Phát triển Giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ (Dự án WB) theo Quyết định số 1310/QĐ-CĐTNĐ ngày 15/11/2013 do Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam ký phê duyệt.

Ban Quản lý các dự án Đường thủy nội địa phía Bắc thông báo kết quả đấu thầu gói thầu CV-A2.4-NDTDP Cải tạo cửa sông Ninh Cơ: Đê chắn sóng phía Nam (Km0+050 đến Km0+590) thuộc Dự án Phát triển Giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ (Dự án WB) theo Quyết định số 1310/QĐ-CĐTNĐ ngày 15/11/2013 do Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam ký phê duyệt.

Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

- Tên gói thầu: CV-A2.4-NDTDP: Cải tạo cửa sông Ninh Cơ: Đê chắn sóng phía Nam (từ Km0+050 đến Km0+590).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế (ICB).

- Giá gói thầu theo KHĐT: 12,429 triệu USD (Quyết định số: 767/QĐ-BGTVT ngày 28/3/2013).

- Giá trúng thầu: 242.885.218.185 VNĐ (Hai trăm bốn mươi hai tỷ, tám trăm tám mươi lăm triệu, hai trăm mười tám nghìn, một trăm tám mươi lăm đồng).

- Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 (Việt Nam).

- Quyết định phê duyệt: 1310/QĐ-CĐTNĐ ngày 15/11/2013.

- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá (có điều chỉnh giá).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 730 ngày.