Ban hành Quyết định về việc thành lập Tổ công tác và Tổ thư ký của Bộ Giao thông vận tải triển khai thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg

28/11/2013 17:3 GMT+7

Ngày 27/11, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 3831/QĐ-BGTVT về việc thành lập Tổ công tác và Tổ thư ký của Bộ Giao thông vận tải triển khai thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 8/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020.

Ngày 27/11, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 3831/QĐ-BGTVT về việc thành lập Tổ công tác và Tổ thư ký của Bộ Giao thông vận tải triển khai thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 8/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020.

Theo đó, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường được phân công làm Tổ trưởng Tổ công tác; ông Nguyễn Minh Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế được phân công làm Tổ phó thường trực. Thành viên Tổ công tác là lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Vụ Vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Tổ công tác có nhiệm vụ: xây dựng và trình Bộ trưởng phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 của Bộ Giao thông vận tải và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch đã được phê duyệt; tham gia ý kiến đối với các sản phẩm của Đề án 896 thuộc trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải để các cơ quan, đơn vị hoàn thiện trước khi trình Bộ trưởng xem xét, quyết định; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Đề án 896; chỉ đạo việc khai thác các nguồn lực khác theo quy định (nếu có) để hỗ trợ cho quá trình tố chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện các nội dung Đề án 896; các thành viên Tổ công tác hoạt động kiêm nhiệm, có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

Quyết định cũng phân công bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Pháp chế làm Tổ trưởng Tổ Thư ký. Các tổ viên Tổ thư ký gồm các chuyên viên Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Y tế GTVT, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Quản lý xây dựng & Chất lượng công trình giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Vụ Vận tải, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế.

Tổ Thư ký có nhiệm vụ tham mưu giúp Tổ công tác trong việc quản lý và điều phối thực hiện các hoạt động theo chỉ đạo của Tổ trưởng và Tổ phó thường trực; tham mưu, giúp Tổ công tác đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng và theo đúng tiến độ đã được đề ra theo Kế hoạch.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

DT