Ban hành Thông tư hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường

Thứ sáu, 17/03/2017 08:12 GMT+7
Ngày 10/02/2017, Bộ Tài chính vừa số 12/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường.

Theo đó, phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 12/2017/TT-BTC hướng dẫn về trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư đối với các dự án thực hiện hoạt động sản xuất ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường được nhà nước bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích (là Dự án) được quy định tại Khoản 3, Điều 42 của Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2017 (Nghị định số 19/2015/NĐ-CP).

Điều kiện được hỗ trợ vốn là các Dự án đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: Dự án hoạt động theo quy định tại Khoản 11 Phụ lục III, Nghị định số 19/2015/NĐ-CP; Dự án được lập, thẩm định, phê duyệt hoặc cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) đối với các trường hợp phải cấp GCNĐKĐT theo đúng quy định của pháp luật; Dự án đã hoàn thành, nghiệm thu, quyết toán; Dự án đã kết thúc thời gian chạy thử và đủ điều kiện vận hành bình thường.

Cũng theo Thông tư này, mức vốn hỗ trợ bằng 10% tổng vốn đầu tư thiết bị triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường của Dự án theo báo cáo quyết toán của Chủ đầu tư được phê duyệt sau khi đã được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập hoạt động theo pháp luật của Việt Nam.

Cơ quan hỗ trợ vốn là Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (Quỹ BVMTVN), trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT).

Thông tư cũng quy định về nguồn vốn hỗ trợ, cụ thể: Ngân sách nhà nước chi sự nghiệp môi trường cấp bù kinh phí tài trợ cho các dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường đã thực hiện hàng năm theo quy định tại Mục a, Khoản 2, Điều 7 Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg ngày 26/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ BVMTVN và quy định tại Mục a, Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 132/2015/TT-BTC ngày 28/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ BVMTVN.

Hình thức hỗ trợ được quy định là Dự án được hỗ trợ vốn sau đầu tư một lần, không phải hoàn trả.

Về xử lý chênh lệch nguồn vốn hỗ trợ: Trường hợp nguồn vốn hỗ trợ được cấp không sử dụng hết do số vốn hỗ trợ thực tế thấp hơn nguồn vốn được cấp, Quỹ BVMTVN hoàn trả ngân sách nhà nước phần chênh lệch; Trường hợp nguồn vốn hỗ trợ được cấp thấp hơn số vốn hỗ trợ thực tế, Quỹ BVMTVN báo cáo Bộ TN&MT tổng hợp, gửi Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; Trường hợp từ chối hỗ trợ vốn, Quỹ BVMTVN hoàn trả ngân sách nhà nước toàn bộ số vốn được cấp.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/3/2017./.

Trung Thành

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)