Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ môi trường năm 2020

Thứ ba, 12/05/2020 15:18 GMT+7
Bộ GTVT vừa có Văn bản số 4452/BGTVT-MT gửi các cơ quan, đơn vị liên quan về việc kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ môi trường năm 2020.

Cụ thể, ngày 04/5/2020, Bộ Giao thông vận tải nhận được Văn bản số 2360/BTNMT-KHTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các Bộ, ngành.

Thực hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao, Vụ Môi trường đề nghị Quý cơ quan, đơn vị chỉ đạo chủ nhiệm nhiệm vụ môi trường năm 2020 lập báo cáo tình hình thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 09 Thông tư số 56/2015/TT- BGTVT và chuẩn bị hồ sơ các sản phẩm thành phần có liên quan.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ môi trường đề nghị Quý cơ quan, đơn vị gửi về Bộ (qua Vụ Môi trường) trước ngày 23/5/2020 để tổng hợp.

Vụ Môi trường dự kiến kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ môi trường năm 2020 trong tháng 6/2020; thời điểm kiểm tra cụ thể sẽ được thông báo tới Quý cơ quan, đơn vị trước khi tiến hành kiểm tra.

Vụ Môi trường

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)