Triển khai các văn bản về bảo vệ môi trường, khoáng sản, đất đai, bản đồ

Thứ năm, 16/03/2017 09:54 GMT+7

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 2567/BGTVT-MT gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ về việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực môi trường, khoáng sản, đất đai, bản đồ.

Theo đó, trong tháng 12/2016 và tháng 1/2017, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực bảo vệ môi trường, địa chất, khoáng sản, đất đai, bản đồ, gồm các văn bản sau:

1. Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

2. Thông tư số 39/2016/TT-BTNMT ngày 19/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về quan trắc và điều tra khảo sát xâm nhập mặn, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/02/2017.

3. Thông tư số 42/2016-TT-BTNMT ngày 26/12/2016, của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/02/2017.

4. Thông tư số 43/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/02/2017.

5. Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2017.

6. Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về công tác giám sát,kiểm tra, thẩm định nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2017.

7. Thông tư số 52/2016/TT-BTNMT ngày 30/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1, có hiệu lực thi hành từ ngày 16/02/2017.

8. Thông tư số 08/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ có các hoạt động liên quan, nghiên cứu và thực hiện các quy định tại các văn bản nêu trên.

X.N

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)