Nâng cao hiệu quả công tác giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính ở nước ta (22/01/2018)

Khiếu nại, tố cáo là quyền cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp, là công cụ pháp lý để công dân bảo vệ quyền và lợi ích của mình khi bị xâm phạm. Đồng thời, khiếu nại, tố cáo là một kênh thông tin khách quan phản ánh việc thực thi quyền lực của bộ máy nhà nước, phản ánh tình hình thực hiện công vụ của cán bộ, công chức.

Công tác giải quyết khiếu nại trong các đơn vị sự nghiệp công lập - Nhìn từ thực tiễn (01/09/2017)

Theo thống kê của Bộ Nội vụ, tính đến 30/9/2016, cả nước hiện có 56.839 đơn vị sự nghiệp công lập. Với chức năng cung cấp dịch vụ công phục vụ hoạt động quản lý nhà nước nên trong quá trình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp khó tránh khỏi việc phát sinh khiếu nại của công dân với những quyết định hành chính, hành vi hành chính của các đơn vị này, nhất là hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực như y tế, văn hóa, bảo hiểm…

Về việc thực hiện các nguyên tắc tiếp công dân hiện nay (19/05/2017)

Theo Từ điển Từ và Ngữ Việt Nam thì “nguyên tắc” (nguyên là gốc, tắc là phép tắc) là điều cơ bản đã được quy định, nhất thiết phải tuân theo, dùng làm cơ sở cho các mối quan hệ xã hội. Nguyên tắc còn là những điều cơ bản rút ra từ thực tế khách quan để chỉ đạo hành động . Theo từ điển của Viện Ngôn ngữ học thì “nguyên tắc” là điều cơ bản định ra, nhất thiết phải tuân theo trong một loạt việc làm .

Một số kiến nghị đối với Ban thanh tra nhân dân trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (28/02/2017)

Theo quy định của pháp luật hiện hành, trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đều thành lập Ban thanh tra nhân dân (Ban TTND) nhằm giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Trang:
Tìm theo ngày :