Bắc Giang: Đánh giá công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác thanh tra Nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015-2017

Thứ hai, 08/01/2018 09:27 GMT+7

Vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức Hội nghị đánh giá công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác thanh tra Nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015-2017.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải gặp gỡ các đại biểu tại hội nghị.

Tại Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang đã nêu rõ: Trong thời gian qua công tác thanh tra nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có bước chuyển biến tích cực. Kết quả kiểm tra, giám sát, thanh tra đã góp phần phát hiện những hạn chế trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, những sơ hở, bất cập của cơ chế, chính sách và kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; qua đó, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra còn một số hạn chế, yếu kém. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra của mốt số đơn vị còn thiếu trọng tâm, chưa sát thực tế. Trình tự, thủ tục của một số cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra chưa tuân thủ đúng quy định, chất lượng còn thấp. Việc thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra, giám sát vẫn là khâi yếu. Một bộ phận cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra hạn chế về năng lực, chuyên môn, thiếu chuyên nghiệp, trách nhiệm và bản lĩnh nghề nghiệp.

Nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và tạo sự công bằng trong xã hội, Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu: các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu phải đổi mới công tác lãnh đạo hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra; Nâng cao tính chuyên nghiệp trong kiểm tra, giám sát, thanh tra; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thanh tra.../. 

Tin và ảnh: Thân Tuấn
 

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img