Ban hành Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ GTVT

Thứ ba, 09/10/2018 15:19 GMT+7
Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 2108/QĐ-BGTVT Ban hành Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ GTVT.

Theo đó, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhằm tạo ra bước chuyển biến căn bản về cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước, hạn chế tiêu cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nội dung đã được xác định trong Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (sau đây gọi tắt là Nghị định số 61/2018/NĐ-CP).

Nội dung Kế hoạch quy định chi tiết trong phụ lục kèm theo.

Toàn văn Quyết định xem Tại đây!
 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)