Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018
Mời góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 37/2016/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam
Mời góp ý đối với hồ sơ lập đề nghị xây dựng Dự thảo Nghị định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang (thay thế Nghị định số 03/2009/NĐ-CP ngày 09/1/2009
Mời tham gia ý kiến đối với Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 41/2016/TT-BGTVT ngày 16/12/2016
Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy đinh về thủ tục xét, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải” thay thế Thông tư 40/2011/TT-BGTVT
Mời tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 37/2016/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam
Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu của phương tiện thủy công vụ của Cảng vụ hàng hải
Mời góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT
Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về quản lý, vận hành, khai thác và duy tu bảo dưỡng các đài thông tin duyên hải
Mời tham gia góp ý Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT- BGTVT
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ
Mời tham gia góp ý Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 17/TT- BGTVT quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam
Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2017/TT-BGTVT quy định biểu mẫu giấy chứng nhận và sổ ATKT & BVMT cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa