Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý dự thảo TCVN “Tiêu chuẩn kỹ thuật ghi đường sắt (áp dụng cho đường 1000mm - Đường 1435mm - Đường lồng)”
Mời góp ý Dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật công tác điều hành hoạt động, vận hành phà - Cụm phà Vàm Cống
Mời tham gia góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia của Cục Đăng kiểm Việt Nam
Mời tham gia góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia của Cục Đăng kiểm Việt Nam
Tài liệu Hội nghị chuyên đề cấp Bộ về kính an toàn và vật liệu chống cháy sử dụng trên đầu máy, toa xe
Mời góp ý Dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở “Thiết kế, thi công và nghiệm thu neo trong đất công nghệ SEEE
Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải VN
Tài liệu Hội nghị chuyên đề cấp Bộ về 03 dự thảo QCVN
Mời góp ý kiến dự thảo QCVN về kính an toàn sử dụng trên đầu máy, toa xe
Mời góp ý kiến đối với dự thảo TCCS "Công trình âu tàu - Yêu cầu thiết kế"
Mời góp ý kiến dự thảo QCVN đối với cảng cạn
Mời góp ý kiến dự thảo QCVN đối với cảng biển
Mời góp ý kiến đối với Dự thảo TCVN “Công trình cảng biển-Tiêu chuẩn thiết kế - Phần 4-1: Nền móng”
Mời góp ý kiến Dự thảo TCVN “Luồng đường thủy nội địa – Tiêu chuẩn thiết kế”
Mời góp ý Dự thảo 04 QCVN về đường sắt