• 51/2015/TTLT-BGTVT-BTC (24/09/2015) Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế hàng hải để đặt hàng dịch vụ công ích thông tin duyên hải
  • 52/2015/TT-BGTVT (24/09/2015) Thông tư quy định về phù hiệu, cờ hiệu, trang phục; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của thanh tra ngành Giao thông vận tải
  • 53/2015/TT-BGTVT (24/09/2015) Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2010/TT-BGTVT ngày 13 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết bảo đảm chuyến bay chuyên cơ
  • 54/2015/TT-BGTVT (24/09/2015) Thông tư quy định thủ tục điện tử cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào, rời cảng biển Việt Nam
Khách online:842
Lượt truy cập: 49989976