Thông cáo báo chí về xử lý các bất cập tại các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các dự án BOT (08/08/2017)

Thông cáo báo chí về xử lý các bất cập tại các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các dự án BOT

Mẫu Phiếu khảo sát thông tin phục vụ triển khai áp dụng các giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin mạng (02/08/2017)

Thực hiện chi đạo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng trong ngành Giao thông vận tải, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Kế hoạch bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của Bộ Giao thông vận tải đến năm 2020, Trung tâm Công nghệ thông tin đang nghiên cứu triển khai áp dụng các giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin các hệ thống thông tin của Bộ Giao thông vận tải.

Mẫu biểu xây dựng kế hoạch năm 2018 (25/07/2017)

Phòng Tổng hợp - Vụ Kế hoạch - Đầu tư gửi mẫu biểu xây dựng kế hoạch năm 2018

Mời góp ý Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng (20/07/2017)

Bộ GTVT đang chủ trì xây dựng Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng

Công điện 30:Khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện các Kết luận của Trung ương về công tác tổ chức cán bộ (21/06/2017)

Bộ GTVT vừa có Công điện số 30/CĐ-BGTVT ngày 20/6/2017 gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện Kết luận số 63-KL/TW, Kết luận số 64-KL/TW, Nghị quyết số 39-NQ/TW.

Công bố kết quả thực hiện năm 2016 của nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn NSNN do Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định đầu tư (14/06/2017)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1614/QĐ-BGTVT công bố kết quả thực hiện năm 2016 của nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước(NSNN) do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư.

Công bố thông tin thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Kon Tum (24/05/2017)

Ngày 16/02/2017, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 426/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Kon Tum.

Công bố thông tin thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Nam - Đà Nẵng (18/05/2017)

Ngày 16/02/2017, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 625/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Nam - Đà Nẵng.

Công bố thông tin thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 1 (12/05/2017)

Ngày 14/02/2017, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 409/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 1.
Để đảm bảo việc thực hiện công bố thông tin thoái vốn Nhà nước do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan đại diện chủ sở hữu tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 1 theo quy định, Bộ Giao thông vận tải đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ hồ sơ phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 1.

Phiếu đánh giá Ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2016 của các cơ quan nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải (20/03/2017)

Ngày 21/01/2015, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 252/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy định đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chế độ báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải;

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :