Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT mở chuyên mục Công khai ngân sách (26/10/2017)

Thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước nước năm 2015 và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ cũng như cũng như nhiệm vụ Bộ GTVT giao về việc Công khai ngân sách theo uy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT mở chuyên mục “Công khai ngân sách” từ ngày 20/10/2017.

Khách online:774
Lượt truy cập: 70539502