Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. (29/03/2017)

Ngày 23/3, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký Quyết định số 775/QĐ-BGTVT thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BGTVT về tàu biển vỏ thép, hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu và đóng tàu cỡ nhỏ (28/03/2017)

Ngày 14/3/2017, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo động và chỉ báo trên tàu biển, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép – Sửa đổi 1, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên tàu biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát và đóng tàu biển cỡ nhỏ.

Ban hành Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam (28/03/2017)

Ngày 27/3/2017, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGTVT về Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thiết bị nâng trên các phương tiện thủy nội địa. (28/03/2017)

Ngày 20/3, Bộ GTVT vừa có Thông tư số 09/2017/TT-BGTVT ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thiết bị nâng trên các phương tiện thủy nội địa.

Hợp nhất văn bản quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa (28/03/2017)

Ngày 02/3, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGTVT quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa.

Ban hành Văn bản hợp nhất Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành khai thác và bảo dưỡng đài thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải (27/03/2017)

Ngày 02/3/2017, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGTVT về Định mức kinh tế - kỹ thuật thuật vận hành khai thác và bảo dưỡng đài thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:737
Lượt truy cập: 62191500