Nghị quyết phiên họp thường kỳ Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2019 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương (20/05/2019)

Ngày 23/4 vừa qua, Bộ trưởng-Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương Nguyễn Văn Thể đã chủ trì phiên họp thường kỳ Quý I năm 2019 và triển khai nhiệm vụ Quý II của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương.

Thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 18/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Quỹ Bảo trì đường bộ (07/12/2018)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành Quyết định số 2594/QĐ-BGTVT ngày 4/12/2018 về việc thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ Bảo trì đường bộ.

Nghị quyết phiên họp thường kỳ Quý I năm 2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương (16/05/2018)

Ngày 19/4 vừa qua, Bộ trưởng-Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương Nguyễn Văn Thể đã chủ trì phiên họp thường ký Quý IV của Hội đồng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương để tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2018 của Quỹ.

Nghị quyết phiên họp thường kỳ Quý IV năm 2017 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương (16/05/2018)

Ngày 7/2 vừa qua, Bộ trưởng-Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương Nguyễn Văn Thể đã chủ trì phiên họp thường ký Quý IV của Hội đồng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương để tổng kết đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Quỹ.

Báo cáo Tổng kết và đánh giá 05 năm hoạt động (giai đoạn năm 2013 – 2017) của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương (21/09/2017)

Để chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết và đánh giá 05 năm hoạt động (giai đoạn năm 2013 – 2017)Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương theo Luật Giao thông đường bộ, Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT xin đăng tải Dự thảo báo cáo của Hội nghị.

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ (01/09/2017)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 60/2017/TT-BTC về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:3358
Lượt truy cập: 106419265