Thông báo phát hành HSMT thực hiện Gói thầu RP2: Rà phá bom mìn, vật nổ đoạn từ Km34+000 - Km54+000, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang – Cam Lâm (09/04/2021)

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã gửi Thư mời nhận hồ sơ yêu cầu tới Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô/Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 299/Quân đoàn 1 tham gia Gói thầu RP2: Rà phá bom mìn, vật nổ đoạn từ Km34+000 - Km54+000, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang – Cam Lâm.

Khách online:2616
Lượt truy cập: 118158607