Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý Dự thảo TCVN “Mặt đường bê thông nhựa rỗng thoát nước – Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu”
Mời tham gia phối hợp, rà soát để thống nhất các nội dung trong dự thảo Nghị định quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm
Xin ý kiến thành viên Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng dự thảo Nghị định về đăng ký, xóa đăng ký và mua bán, đóng mới tàu biển
Mời góp ý Dự thảo Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
Mời tham gia góp ý xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BGVT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam
Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2019/TT-BGTVT ngày 05/7/2019
Mời tham gia góp ý Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 70/2013/QĐ-BGTVT ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam
Mời tham gia góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 7/6/2018 của Bộ GTVT quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018 của Bộ GTVT quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ
Mời góp ý Dự thảo Đề án cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý dự thảo TCVN “Tiêu chuẩn kỹ thuật ghi đường sắt (áp dụng cho đường 1000mm - Đường 1435mm - Đường lồng)”
Mời góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018
Mời góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 37/2016/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam
Mời tham gia góp ý Dự thảo Đề án "Phát triển cảng thủy nội địa phục vụ phát triển du lịch"
Mời góp ý dự thảo Đề án cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch
Mời góp ý đối với hồ sơ lập đề nghị xây dựng Dự thảo Nghị định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang (thay thế Nghị định số 03/2009/NĐ-CP ngày 09/1/2009
Mời tham gia ý kiến đối với Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 41/2016/TT-BGTVT ngày 16/12/2016
Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Mời góp ý Dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật công tác điều hành hoạt động, vận hành phà - Cụm phà Vàm Cống
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy đinh về thủ tục xét, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải” thay thế Thông tư 40/2011/TT-BGTVT
Mời tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 37/2016/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam
Mời tham gia góp ý dự thảo Nghị định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa
Xin ý kiến Ban soạn thảo và Tổ biên tập đối với dự thảo Nghị định quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển
Mời tham gia góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia của Cục Đăng kiểm Việt Nam