Phúc đáp Hiệp hội Taxi: Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh đối với việc góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP

Thứ năm, 24/01/2019 14:14 GMT+7
Bộ GTVT vừa có Công văn số 744/BGTVT-VT phúc đáp Hiệp hội Taxi: Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh đối với việc góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP.

Theo đó, Bộ GTVT nhận được Văn bản số 01/HHTX-2019 ngày 03/01/2019 của Hiệp hội Taxi: Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh về việc góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định), vấn đề này Bộ GTVT xin thông tin làm rõ như sau:

Thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Cộng văn số 349/VPCP-CN ngày 11/01/2018 của Văn phòng Chính phủ, trong đó đề nghị các Bộ: Công an, Tư pháp, Công Thương, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân các thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương có ý kiến đối với dự thảo Nghị định (Bộ GTVT trình tại văn bản số 14725/TTr- BGTVT ngày 29/12/2017) gửi Bộ GTVT trước ngày 20/01/2018 để nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị định, gửi Bộ Tư pháp thẩm định lại, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/01/2018 theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Văn bản số 1498/VPCP-CN ngày 09/02/2018 của Văn phòng Chính phủ; tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 97/BC-BTP ngày 19/4/2018. Thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2018 và các năm tiếp theo; thực hiện Thông báo số 242/TB- VPCP ngày 12/7/2018 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm quý II và 6 tháng cuối năm 2018.

Ngày 31/7/2018, Bộ GTVT đã có Tờ trình số 8354/TTr-BGTVT trình dự thảo Nghị định gửi kèm theo Hồ sơ trình gồm: dự thảo Nghị định; Báo cáo số 8355/BC- BGTVT ngày 31/7/2018 của Bộ GTVT báo cáo tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đối với dự thảo Nghị định; Báo cáo số 8356/BC-BGTVT ngày 31/7/2018 của Bộ GTVT báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Nghị định; báo cáo tổng hợp, Bảng tổng hợp và tiếp thu các ý kiến của bộ, ngành, tổ chức, hiệp hội và cơ quan hữu quan liên quan; các ý kiến góp ý của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân; một số văn bản khác có liên quan. Đồng thời, Bộ GTVT cũng đã đăng tải công khai toàn bộ Hồ sơ trình dự thảo Nghị định trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ GTVT.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo tại Văn bản số 8165/VPCP-CN ngày 29/8/2018 cùa Văn phòng Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu giải trình các ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan và báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc rà soát, hoàn chỉnh lại dự thảo Nghị định, bảo đảm quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, cạnh tranh lành mạnh trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý hoạt động vận tải; đặc biệt là các nội dung mà Văn phòng chính phủ đã định hướng xem xét tại Văn bản số 8165/VPCP-CN ngày 29/8/2018. Trong đó các nội dung kiến nghị, đề xuất của Hiệp hội Taxi: Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh tại đã góp ý tại Công văn số 07/HHTX.18 ngày 7/8/2018 cũng đang được Bộ GTVT nghiêm túc nghiên cứu để tiếp thu, giải trình và hoàn thiện lại dự thảo Nghị định gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo tại Văn bản số 8165/VPCP-CN. Nội dung tiếp thu, giải trình chi tiết tại mục 3 của Bảng tổng hợp ý kiến góp ý đối với dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 86 (từ trang 12 đến trang 25 của Bảng tổng hợp) gửi kèm theo Công văn số 11251/BGTVT-VT ngày 05/10/2018 mà Bộ GTVT đã báo cáo Thủ tưởng Chính phủ và đăng công khai trên cổng Thông tin điện tử của Bộ GTVT.

Hiện tại, Bộ GTVT đang thực hiện tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ và theo kết quả sơ bộ thì các Thành viên Chính phủ cũng còn có ý kiến khác nhau về nội dung quy định này. Do vậy, đối với nội dung góp ý tại Văn bản số 01/HHTX- 2019, Bộ GTVT ghi nhận để nghiên cứu và tiếp tục rà soát quy định của các Luật liên quan để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp quy định hiện hành để đảm bảo hợp hiến, hợp pháp.

Bộ GTVT trân trọng phúc đáp Hiệp hội Taxi: Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh./.


 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)