Bộ GTVT trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Hà Tĩnh

Thứ năm, 03/10/2019 09:58 GMT+7

Bộ GTVT vừa có Công văn 9101/BGTVT-KCHT ngày 26/9/2019 gửi đến Văn phòng Chính phủ để trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải nhận được Công văn số 8514/VPCP-QHĐP ngày 20/9/2019 của Văn phòng Chính phủ đề nghị chuẩn bị nội dung để trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh. 

Nội dung kiến nghị như sau: “Kiến nghị sớm bố trí 01 điểm đường ngang dân sinh và xây dựng các giao cắt khác mức dạng cống chui dân sinh cho người và phương tiện đường bộ lưu thông chui qua đường sắt Bac Nam đi qua địa phận xã Đức Hương và xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh có chiều dài 9,2km (từ Km351+200 đến Km360+400), nội dung này cử tri và địa phương đã kiến nghị nhiều lần, tuy nhiên Bộ GTVT đã trả lời Văn bản số 7880/BGTVT-KCHT ngày 21/8/2019 của Bộ GTVT, lý do qua rà soát, các vị trí dự kiến xây dựng cống chui không có trong Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê ‘duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014-2020; hiện tại, Bộ GTVT đang xây dựng đề án trình Thủ tưởng Chính phủ. Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo Bộ GTVT sớm trình Chỉnh phủ phê duyệt theo lộ trình xóa bỏ các lối đi tự mở được quy định tại Nghị định số 65/NĐ/20Ỉ8/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại qua đường sắt đối với 1 điểm đường ngang dân sinh tại lý trình (Km356+250) và xây dựng 5 vị trí giao cắt cụ thể tại lý trình (Km352+590; Km353+325; Km357+420; Km358+300 và Km358+490), thiết kế dạng cống chui dần sinh cho người và phương tiện đường bộ lưu thông chui qua đường sắt”.

Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ GTVT xin trả lời như sau: Tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh đi qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh dài 70,258km (từ Km334+000 đến Km404+258), có 28 đường ngang (12 đường ngang có gác, 04 đường ngang cảnh báo tự động, lắp càn chắn tự động và 12 đường ngang biển báo). Trong năm 2019, 12 đường ngang biển báo sẽ được nâng cấp thành đường ngang cảnh báo tự động, lắp cần chắn tự động để đảm bảo an toàn cho người dân qua lại tại các đường ngang. Riêng địa phận xã Đức Hương và xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh dài 9,2km (từ Km351+200 đến Km360+400), trong đó có 24 lối đi tự mở.

Ngày 13/9/2019, Bộ GTVT đã có Tờ trình số 8677/TTr-BGTVT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt ” theo quy định tại Nghị định số 65/NĐ/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ. 

Để xử lý triệt để 24 vị trí lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, trong đề án nêu trên đã dự kiến xây dựng 3,61km đường gom, 01 đường ngang và 04 hầm chui; 01 vị trí xây dựng đường ngang tại Km356+250, 03 vị trí xây dựng hầm chui tại Km353+325, Km357+420 và Km358+490; 02 vị trí tại Km353+325, Km358+490 có nền đường sắt là nền đắp thấp không phù hợp để xây dựng cống chui dân sinh, sẽ xây dựng đường gom để xóa bỏ lối đi tự mở. Như vậy, các kiến nghi của cử tri tỉnh Hà Tĩnh đã được cập nhật trong “Đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt”.

Sau khi đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và được bố trí kinh phí, việc xây dựng đường ngang, cống chui dân sinh, và đường gom để xóa bỏ các lối đi tự mở trên tuyến đường sắt quốc gia sẽ được Bộ GTVT triển khai thực hiện.

Trên đây là trả lời của Bộ GTVT đối với vấn đề được cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị đối với ngành Giao thông vận tải.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)