Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ GTVT

Thứ hai, 31/10/2016 12:45 GMT+7
Bộ GTVT vừa có Văn bản số 12675/NGTVT-PC về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) của Bộ GTVT.

Theo đó, thực hiện Quy chế hoạt động của Hội đồng PBGDPL của Bộ GTVT (ban hành kèm theo Quyết định số 1035/QĐ-BGTVT ngày 01/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT), đề kiện toàn tồ chức của Hội đồng và Tổ thường trực giúp việc của Hội đồng, Bộ GTVT đề nghị Quý cơ quan, đơn vị rà soát Quyết định số 427/QĐ-BGTVT ngày 14/02/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT về kiện toàn Hội đồng PBGDPL của Bộ GTVT tải, đề xuất điều chỉnh cán bộ, công chức được cử làm Thành viên Hội đồng và Thành viên Tổ thường trực giúp việc Hội đồng nếu cần thiết.

Để tăng cường vai trò, hiệu quả hoạt động của Tổ thường trực giúp việc Hội đồng, Bộ đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục thuộc Bộ cử thêm 01 cán bộ, công chức (theo dõi công tác pháp chế của đơn vị) tham gia Tổ thường trực. Văn bản cử người của Quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Pháp chế, địa chỉ email: thuyle@mt.gov.vn) trước ngày 01/11/2016 để tổ hợp, báo cáo Bộ trưởng kiện toàn Hội đồng và Tổ thường trực.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:984
Lượt truy cập: 103277911