Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ

Thứ tư, 05/04/2017 14:28 GMT+7
Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký Quyết định số 828/QĐ-BGTVT ngày 30/3/2017 ban hành Chương trình hành động của Bộ GTVT về việc thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Mục đích nhằm xác định và cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để Bộ GTVT và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết số 04-NQ/TW và Nghị quyết số 25/NQ-CP, bảo đảm đúng quan điểm đã đề ra trong Nghị quyết. Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, phương pháp tiến hành ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW và Nghị quyết số 25/NQ-CP.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện, trọng tâm, trọng điểm, kiên trì, thường xuyên với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm qua kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cơ quan, đơn vị.

Theo Chương trình hành động, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT nghiêm túc thực hiện 9 nhiệm vụ, giải pháp. Cụ thể, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW; Đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách phù hợp với yêu cầu của Nghị quyết số 04-NQ/TW; Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của các sản phẩm, dịch vụ trong ngành GTVT trên thị trường và thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế.

Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Chính phủ về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, tách cung ứng dịch vụ công và quản lý sản xuất kinh doanh ra khỏi chức năng quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ, công chức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Xây dựng quy định tăng thẩm quyền và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; hoàn thiện thể chế về quản lý cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có các quy định về xử lý kỷ luật; khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và Phát huy vai trò của các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội.

Về tổ chức thực hiện, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình hành động. Trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong Chương trình hành động, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức quán triệt, thực hiện, đồng thời phải xây dựng, ban hành Chương trình hành động của mình, cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, kế hoạch triển khai thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể, báo cáo Bộ GTVT trong Quý II/2017.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình này và Kế hoạch hành động của từng cơ quan, đơn vị; định kỳ hàng năm Báo cáo Bộ GTVT (qua Vụ Tổ chức cán bộ)  trước ngày 15/01 của năm sau báo cáo để tổng hợp và theo dõi theo quy định.

X.N
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1066
Lượt truy cập: 90093096