Đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiên, mô hình mới, nhân tố mới

Thứ tư, 12/04/2017 15:22 GMT+7
Bộ GTVT vừa ban hành Kế hoạch số 3785/KH-BGTVT "Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiên, mô hình mới, nhân tố mới".
Theo đó, với mục tiêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng của các phong trào thi đua yêu nước và hiệu quả thiết thực của việc nhân rộng, biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Ngành và đơn vị, Bộ yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động phát hiện, xây dựng và lựa chọn tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, có nhiều sáng tạo, sáng kiến trên các lĩnh vực, đổi mới, sáng tạo, cách làm trong tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng phương pháp, cách làm hay và tôn vinh, nêu gương, thi đua học tập các điển hình tiên tiến.
 
Nội dung tuyên truyền tập trung vào phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, Bộ, ngành phát động hàng năm; năm 2017 với mục tiêu chung trong toàn Ngành “Phát huy truyền thống đi trước mở đường, tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, quyết liệt hành động vì lợi ích của người dân và cộng đồng doanh nghiệp” và các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “ Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát động; các phong trào thi đua của đơn vị mình trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.
 
Trên cơ sở kết quả phong trào thi đua hàng năm và tình hình thực tế, Bộ cũng yêu cầu các đơn vị lựa chọn điển hình tiêu biểu; chủ yếu tập trung lựa chọn điển hình là người lao động, công tác trực tiếp, vùng sâu, vùng xa nhiều khó khăn, tiêu biểu trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, xây dựng nông thôn mới, gương người tốt, việc tốt, dạy tốt, học tốt, các gương sáng về y đức, nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học, xây dựng đảng, đoàn thể, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”, “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ”, "Bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả và an toàn", “Phát huy sáng kiến, cải tiến khoa học kỹ thuật, phát huy nội lực, sản xuất các sản phẩm mới, giảm bớt nhập ngoại”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, phong trào “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm An toàn vệ sinh lao động”, ... đồng thời thông qua việc tổ chức trao đổi, giao lưu với điển hình tiên tiến thông qua các hình thức tọa đàm, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, thi đua cùng các điển hình tên tiến. Đơn vị bố trí để các điển hình được giao lưu, báo cáo kinh nghiệm, phương pháp, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua; tổ chức tham quan thực tế, học tập kinh nghiệm các điển hình tiên tiến; Tổ chức các cuộc thi viết sách, báo, tìm hiểu về các phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt tiêu biểu trên các lĩnh vực; Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cổ động trực quan...để tạo không khí phấn khởi, cổ vũ các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị cũng như của Ngành, của đất nước cũng như biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong toàn Ngành, toàn xã hội.
 
Bên cạnh đó, Bộ cũng yêu cầu các đơn vị giới thiệu các tập thể, cá nhân tiêu biểu (có trích ngang thành tích) gửi về Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ Giao thông vận tải, trước 30 tháng 3, để tổng hợp, giới thiệu, tuyên truyền các điển hình tiên tiến và phối hợp với Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam tổ chức tôn vinh tại Hội nghị biểu dương công nhân lao động ngành Giao thông vận tải hàng năm.
DT
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1110
Lượt truy cập: 90093254