Thành lập Tổ Thường trực và các Tiểu ban của Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT

Thứ tư, 09/09/2020 08:43
Ngày 07/9/2020, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã ký Quyết định số 1736/QĐ –BGTVT thành lập Tổ Thường trực và các Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải.

Theo đó, Tổ Thường trực gồm 6 thành viên do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông làm Tổ trưởng, có nhiệm vụ thường trực Ban Chỉ đạo, trực tiếp giúp Trưởng ban chỉ đạo điều hành và giải quyết công việc theo nội dung kế hoạch Đại hội đã được phê duyệt. Chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ phục vụ Đại hội; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban Chỉ đạo. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Tổ trưởng phân công.

Tiểu ban Nội dung gồm 6 thành viên do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông làm Trưởng Tiểu ban, có nhiệm vụ giúp Trưởng ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực các nội dung: Xây dựng văn kiện Đại hội (Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020, phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021 - 2025; nội dung phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025); Các bài phát biểu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước; Tổ chức lựa chọn các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; Công tác thi đua khen thưởng tại Đại hội; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban Chỉ đạo và Tổ trưởng Tổ Thường trực.

Tiểu ban Tuyên truyền gồm 7 thành viên Chủ tịch Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam Đỗ Nga Việt là Trưởng Tiểu ban có nhiệm vụ giúp Trưởng ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực về công tác: Công tác tuyên truyền; Xây dựng kịch bản chi tiết các nội dung hoạt động của Đại hội; Phối hợp với các đơn vị xây dựng phim tư liệu 75 năm xây dựng và phát triển ngành Giao thông vận tải; Chủ trì và phối hợp các đơn vị, cơ quan thông tấn báo chí liên quan để tổ chức tuyên truyền về Đại hội và nhân rộng điển hình trước, trong và sau Đại hội; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban Chỉ đạo và Tổ trưởng Tổ Thường trực.

Tiểu ban Hậu cần gồm 10 thành viên do Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Trí Đức làm Trưởng Tiểu ban có nhiệm vụ Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực về công tác hậu cần

Thành viên Tổ Thường trực và thành viên các Tiểu ban được sử dụng bộ máy tổ chức, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình để phục vụ nhiệm vụ khi cần thiết. Tổ Thường trực, các Tiểu ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định, xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:4058
Lượt truy cập: 151.801.140