Báo cáo Đoàn kiểm tra việc thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

Thứ sáu, 25/09/2020 14:15

Bộ GTVT vừa có Công văn số 9577/BGTVT-PC gửi Bộ Tư pháp báo cáo Đoàn kiểm tra việc thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 3381/BTP-BTTP ngày 15/9/2020 của Bộ Tư pháp về việc triển khai Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, Bộ Giao thông vận tải xin báo cáo như sau:

Báo cáo về việc thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp. Việc xây dựng Đề án, văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp, quy chuẩn chuyên môn hoặc hướng dẫn áp dụng quy chuẩn chuyên môn: Thực hiện theo quy định của Luật Giám định tư pháp 2012, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 33/2014/TT-BGTVT ngày 8/8/2014 quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Tại Thông tư số 33/2014/TT-BGTVT ngày 8/8/2014 đã có quy định cho việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải, cụ thể, tại Điều 8 Thông tư số 33/2014/TT-BGTVT đã quy định: “Quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên môn áp dụng đối với hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải là các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn được áp dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải”.

Việc công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, người giám định tư pháp theo vụ việc trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và hoạt động giám định tư pháp của các tổ chức giám định tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc: Việc công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, người giám định tư pháp theo vụ việc trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Căn cứ vào các tiêu chuẩn quy định tại Luật Giám định tư pháp 2012 và Thông tư số 33/2014/TT-BGTVT, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành 05 Quyết định công bố danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, trong đó gồm 95 cá nhân và 05 tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc (danh sách chi tiết tại Phụ lục gửi kèm theo), bao gồm các Quyết định:

- Quyết định số 5001/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2014 về việc công bố danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

- Quyết định số 4305/QĐ-BGTVT ngày 4/12/2015 về việc sửa đổi, bổ sung danh cá nhân, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ;

- Quyết định số 3892/QĐ-BGTVT ngày 02/12/2016 về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ;

- Quyết định số 27/QĐ-BGTVT ngày 5/01/2018 về việc điều chỉnh danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ;

- Quyết định số 917/QĐ-BGTVT ngày 4/5/2018 về việc bổ sung danh sách cá nhân giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ;

- Quyết định số 1965/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2019 về việc bổ sung danh sách cá nhân giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ;

- Quyết định số 2022/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2019 về việc thay thế thành viên thực hiện giám định tư pháp tại Quyết định số 951/QĐ-BGTVT ngày 9/5/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc thực hiện giám định tư pháp. Tất cả các Quyết định này khi ban hành đều được công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải.

b) Hoạt động giám định tư pháp của các tổ chức giám định tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc: Từ năm 2012 đến nay, Bộ Giao thông vận tải đã nhận được các Quyết định trưng cầu giám định sau:

- Quyết định trưng cầu giám định số 372-04C về việc cano ở huyện Cần Giờ tai nạn chết người của Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vào năm 2015;

- Quyết định trưng cầu giám định lại số 372-31 về việc giám định lại Cano ở huyện Cần Giờ tai nạn chết người của Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vào năm 2016;

- Quyết định trưng cầu giám định bổ sung số 372-33 về việc giám định bổ sung Cano ở huyện Cần Giờ tai nạn chết người của Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vào năm 2018;

- Quyết định trưng cầu giám định số 135 (nội dung giám định: theo thiết kế kỹ thuật và thực tế mặt đường QL 2 thời điểm ngày 03/12/2014 tại nút giao D10 giữa đường tỉnh lộ 307 cũ (nay là tỉnh lộ 323C) và Quốc lộ 2 thuộc địa phận khu 10 xã Phù Ninh, huyện Phú Thọ thì phần đường của xe cơ giới lưu thông theo hướng TP. Việt Trì đi huyện Đoan Hùng có chiều rộng là bao nhiêu mét) của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vào năm 2015;

- Quyết định số 101/C46 (P11) và Công văn số 3069/C46 (P11) về giám định công trình BT Cầu – Đường tại TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm vè kinh tế và tham nhũng - Bộ Công an vào năm 2015;

- Quyết định số 23/QĐ-VPĐT về giám định công trình Đường vành đai núi Bà Tây Ninh đoạn 1 - Giai đoạn 1 (Từ Km0+00 đến Km6+906.64) của Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Tây Ninh vào năm 2016;

- Quyết định số 74/QĐ-PC01 giám định đường bộ (vị trí xảy ra vụ tai nạn giao thông vào hồi 9h10 ngày 15/9/2018) tại Km57+400, QL4D thuộc địa phận bản Tiên Bình, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu của Cơ quan CSĐTCông an tỉnh Lai Châu vào năm 2018.

- Quyết định số 719/PC46-DD5 giám định về chất lượng bê tông công trình: 07 tuyến đường giao thông nông thôn tại thôn Lỗ Kê, xã Liên Hà, huyện Đông Anh thi công giai đoạn 2014-2015 của Cơ quan CSĐT- Công an TP Hà Nội vào năm 2018;

- Quyết định số 31/C03-P13 giám định tư pháp tại đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Km0+00-Km65+00) của Cơ quan CSĐT - Bộ Công an vào năm 2019.

Trên cơ sở các Quyết định trưng cầu giám định nói trên, các Tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ khi thực hiện giám định đã tuân thủ theo các quy định pháp luật trong hoạt động giám định tư pháp.

Về phần kiến nghị, đề xuất, ngày 10/6/2020, Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp 2020. Trên cơ sở của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp 2020, Bộ Giao thông vận tải đang rà soát lại để xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp.

Tại khoản 23 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp 2020 đã giao Bộ, cơ quan ngang bộ quản lý chuyên môn về lĩnh vực giám định tư pháp có nhiệm vụ: quy định điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của Văn phòng giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý. Tuy nhiên, tại Bộ Giao thông vận tải, các tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc hoạt động kiêm nhiệm, được lựa chọn trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ. Nên việc quy định điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định cho các cơ quan này gặp khó khăn. Vì vậy, đề nghị Đoàn kiểm tra có hướng dẫn để Bộ Giao thông vận tải triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định.

Trên đây là báo cáo của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải gửi Quý Bộ.

Toàn văn Công văn số 9577/BGTVT-PC và Phụ lục Danh sách cá nhân, tổ chức giám định Tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực GTVT xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:8751
Lượt truy cập: 147.796.639