Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT, Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT và Thông tư số 33/2016/TT-BGTVT

Thứ ba, 29/09/2020 14:19
Thứ trưởng Lê Anh Tuấn vừa ký ban hành Thông tư số 21/2020/TT-BGTVT ngày 28/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung, Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27/4/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không và Thông tư số 33/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về việc báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng VN.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 81/2014/TTBGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014 bao gồm:  Sửa đổi các điểm c và d khoản 1 Điều 1; Sửa đổi, bổ sung Điều 3; Sửa đổi Điều 6; Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3, khoản 5 Điều 8; Sửa đổi, bổ sung Điều 10…

Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 14/2015/TT-BGTVT ngày 27 tháng 4 năm 2015 bao gồm, sửa đổi, bổ sung Điều 4; Sửa đổi, bổ sung Điều 13.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2016/TTBGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2016 bao gồm: Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 4; Bãi bỏ điểm g khoản 3 Điều 4…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2020.

Thông tư này bãi bỏ: Thông tư số 52/2018/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014 quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung; Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 27/2017/TT-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ  trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.
 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:11576
Lượt truy cập: 145.728.086