Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ GTVT giai đoạn 2021 - 2026

Thứ sáu, 26/11/2021 15:42
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành Quyết định số 2007/QĐ-BGTVT ngày 23/11/2021 Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021 - 2026.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm và các chủ trương chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Giao thông vận tải và sự tham gia của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm các cấp, các ngành, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, có năng lực và trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng; loại bỏ các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; phòng, chống tham nhũng gắn với phòng, chống tiêu cực nhằm đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; tạo bước chuyển biến rõ rệt về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tạo sự thống nhất, tự giác và quyết tâm cao trong hành động; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ cương, liêm chính.

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021 – 2026 cũng đưa ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau: Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; Kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; nâng cao hiệu quả công tác giám định và thu hồi tài sản tham nhũng; Tăng cường công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng, tiêu cực…

Toàn văn Quyết định xem tại đây.
 

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:6814
Lượt truy cập: 134.103.224