Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ GTVT

Thứ hai, 13/12/2021 15:50
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký Quyết định số 2043/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Giao thông vận tải.

Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 -2025 yêu cầu nâng cao chất lượng toàn diện đối với công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, bao gồm: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Đồng thời, gắn kết chặt chẽ công tác cải cách hành chính với các nhiệm vụ quản lý nhà nước; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính; Nâng cao năng lực, kỹ năng làm việc đối với công chức, viên chức; nâng cao đạo đức công vụ công chức, đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức; Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020.

Nhiệm vụ của Kế hoạch gồm: Cải cách thể chế, Cải cách thủ tục hành chính, Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Cải cách chế độ công vụ, Cải cách tài chính công, Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Công tác chỉ đạo điều hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:8633
Lượt truy cập: 147.794.146