Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của Bộ GTVT

Thứ hai, 13/12/2021 15:59
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký Quyết định số 2110/QĐ-BGTVT ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó, Quyết định nhằm triển khai có hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phổ biến, giáo dục pháp luật; Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và nhiệm vụ chính trị của Bộ, đặc biệt là những vấn đề dư luận xã hội quan tâm; tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động thực thi công vụ; phát hiện và nhân rộng các mô hình, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả; nâng cao trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật và năng lực áp dụng pháp luật gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của từng cán bộ, công chức.

Nâng cao ý thức “thượng tôn pháp luật” của các cấp ủy Đảng, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Giao thông vận tải cũng như các đối tượng trực tiếp tham gia giao thông.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao cụ thể tại Phụ lục của kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của Bộ Giao thôngvận tải phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Giao thông vận tải. Nội dung chú trọng việc phổ biến các văn bản quy phạm mới được ban hành; hưởng ứng tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 hiệu quả, chất lượng theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hình thức là tổ chức hội nghị, hội thảo phổ biến quán triệt cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị (có thể tổ chức lồng ghép với hội nghị có liên quan); tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu cho công chức, viên chức trực tiếp thực thi nhiệm vụ; phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua báo, tạp chí ngành, Cổng/Trang thông tin điện tử của Bộ và các đơn vị; tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật.

Phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng có liên quan đến hoạt động giao thông vận tải và người tham gia giao thông: Nội dung tập trung phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành trong lĩnh vực giao thông vận tải tới các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của văn bản; các quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giao thông vận tải. Phổ biến các nội dung gắn với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật. Hình thức là tổ chức hội nghị, viết bài đăng trên các báo, tạp chí, Cổng/Trang Thông tin điện tử, phóng sự, chuyên mục trên truyền hình, các cuộc thi tìm hiểu, băng rôn, khẩu hiệu, sổ tay hỏi đáp...; kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải với các nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật khác nhằm đảm bảo phù hợp, hiệu quả và thiết thực; phổ biến pháp luật thông qua công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:8788
Lượt truy cập: 147.796.811