Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Bộ GTVT

Thứ ba, 28/12/2021 08:59
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký Quyết định số 2209/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải.

Ban hành kèm theo Quyết định Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải. Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 (sau đây gọi là Kế hoạch) của Bộ Giao thông vận tải được xây dựng trên cơ sở cụ thể hoá các nội dung của Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) ban hành kèm theo Quyết định số 2043/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và các quy định có liên quan.

Kế hoạch nhằm cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, công tác chỉ đạo điều hành.

Kế hoạch cần nâng cao chất lượng toàn diện đối với công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, bao gồm: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; Gắn kết chặt chẽ công tác cải cách hành chính với các nhiệm vụ quản lý nhà nước; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính; Nâng cao năng lực, kỹ năng làm việc đối với công chức, viên chức; nâng cao đạo đức công vụ công chức, đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức; Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem Tại đây!

 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:11845
Lượt truy cập: 145.728.832