Phú Yên: Nâng cao công tác quản lý chất lượng các công trình, dự án giao thông vận tải

Thứ năm, 13/01/2022 13:43

Để triển khai thực hiện đầu tư xây dựng cũng như quản lý khai thác các công trình xây dựng, công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên đảm bảo chất lượng, bền vững, an toàn trong quá trình thi công, khai thác; UBND tỉnh Phú Yên vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao công tác quản lý chất lượng các công trình, dự án ngành giao thông vận tải.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh Phú Yên giao Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao năng lực về quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng để đảm bảo chất lượng từ khâu thẩm định dự án, thiết kế xây dựng, bảo đảm an toàn, ổn định, bền vững công trình, đặc biệt đối với các công trình qua khu vực địa chất yếu, phức tạp. Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất về công tác quản lý chất lượng trong suốt quá trình thi công, công tác nghiệm thu đối với các công trình xây dựng chuyên ngành; chú trọng công tác kiểm định chất lượng công trình ngay giai đoạn thi công, có biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tồn tại (nếu có). Xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng. Có cơ chế phù hợp, hiệu quả để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, người dân, các cơ quan thông tin đại chúng tham gia giám sát, kịp thời phát hiện, phản ánh các hành vi làm ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn công trình.

Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và các Chủ đầu tư củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự đảm bảo chuyên nghiệp hơn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, trong đó phải quy định rõ các quyền hạn, trách nhiệm giữa các bộ phận trong thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư/Quản lý dự án theo các quy định của pháp luật.

Nâng cao chất lượng trong việc lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế, đặc biệt phải đảm bảo đầy đủ số liệu khảo sát địa chất, thuỷ văn, địa hình theo đúng quy định, nhất là các khu vực nền đất yếu, khu vực có điều kiện địa chất phức tạp; tổ chức giám sát và nghiệm thu kết quả khảo sát, kiểm soát chất lượng hồ sơ trước khi trình thẩm định, phê duyệt đúng quy định.

Tổ chức quản lý chặt chẽ, toàn diện mọi hoạt động của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án trong từng giai đoạn thực hiện (tư vấn khảo sát, thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công, tư vấn kiểm định). Trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng trong suốt quá trình thi công, đảm bảo tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn thi công của dự án.

Thực hiện nghiêm các quy định về lựa chọn nhà thầu, xây dựng các tiêu chí để lựa chọn các Nhà thầu đảm bảo có đủ năng lực, kinh nghiệm, nguồn tài chính tham gia dự án. Ràng buộc trách nhiệm và tăng tính độc lập giữa các chủ thể trong suốt quá trình thực hiện. Kiểm soát, theo dõi chặt chẽ công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng trong quá trình thi công, đảm bảo kết quả thí nghiệm chính xác, khách quan, minh bạch. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tuân thủ các điều khoản hợp đồng đã ký kết, kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm hợp đồng theo thẩm quyền.

Đối với các công trình, dự án có khiếm khuyết về chất lượng hoặc xảy ra sự cố công trình, kịp thời chỉ đạo kiểm tra, rà soát, đánh giá đầy đủ nguyên nhân chủ quan, khách quan để có giải pháp sửa chữa, khắc phục kịp thời, xử lý trách nhiệm đúng quy định pháp luật.

Nguồn: Cổng TTĐT Phú Yên

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:15783
Lượt truy cập: 141.210.497