Ban hành văn bản hợp nhất Thông tư Quy định tiêu chí, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất lượng, dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải

Thứ ba, 22/02/2022 14:49
Ngày 18/02/2022, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang đã ký ban hành Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGTVT về việc hợp nhất Thông tư số 42/2019/TT-BGTVT và Thông tư số 27/2021/TT-BGTVT Quy định tiêu chí, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất lượng, dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải.

Theo đó, Thông tư số 42/2019/TT-BGTVT ngày 30/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chí, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 27/2021/TT-BGTVT ngày 30/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2019/TTBGTVT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và Thông tư số 42/2019/TTBGTVT ngày 30/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chí, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải, có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2022.

Thông tư này quy định về tiêu chí, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải sau đây: Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập; Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống luồng hàng hải công cộng (bao gồm cả hệ thống đê chắn sóng, đê chắn cát, kè hướng dòng, kè bảo vệ bờ thuộc kết cấu hạ tầng hàng hải công cộng); Khảo sát phục vụ công bố thông báo hàng hải đối với luồng hàng hải công cộng (bao gồm cả vùng đón trả hoa tiêu); Đột xuất bảo đảm an toàn hàng hải.

Đối tượng áp dụng Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Toàn văn văn bản hợp nhất xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:4357
Lượt truy cập: 147.683.476