Quy định mới về cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu và nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Thứ năm, 16/06/2022 09:27

Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản số 5998/BGTVT-PCĐT gửi các đơn vị thuộc Bộ phổ biến văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Công văn nêu rõ:" Ngày 31/5/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số  quy định chi tiết về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2022.

Để đảm bảo việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Giao thông vận tải quản lý tuân thủ quy định hiện hành, đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, phổ biến và áp dụng Thông tư đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành để triển khai thực hiện cho phù hợp.

Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy định rõ về đăng tải, cung cấp thông tin về đấu thầu. Theo đó, thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống), bao gồm: Thông tin chung về nhà thầu; số liệu về báo cáo tài chính hằng năm; thông tin về các hợp đồng đã và đang thực hiện; thông tin về nhân sự chủ chốt; thông tin về máy móc, thiết bị; thông tin về uy tín của nhà thầu.

Nhà thầu chủ động cập nhật thông tin về năng lực, kinh nghiệm của mình theo quy định trên Hệ thống và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác đối với các thông tin đã kê khai trên Hệ thống. Trường hợp nhà thầu tự thực hiện việc chỉnh sửa trên Hệ thống, Hệ thống sẽ lưu lại toàn bộ các thông tin trước và sau khi nhà thầu thực hiện chỉnh sửa. Thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu được xác thực bằng chữ ký số của nhà thầu.

Nhà thầu cần đính kèm các văn bản, tài liệu để chứng minh tính xác thực về năng lực, kinh nghiệm, tài liệu đính kèm sẽ được lưu trữ và quản lý trên Hệ thống. Trường hợp nhà thầu kê khai không trung thực nhằm thu được lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác hoặc nhằm trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ nào thì bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 89 của Luật Đấu thầu. 

Đăng tải thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong 07 ngày 

Thông tư quy định, thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chủ đầu tư (đối với dự án đầu tư phát triển), bên mời thầu (đối với mua sẵn thường xuyên) đăng tải trên Hệ thống trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

Thông tin cơ bản về dự án được đăng tải đồng thời với kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Chủ đầu tư (đối với dự án đầu tư phát triển), bên mời thầu (đối với mua sắm thường xuyên) phải đính kèm Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong quá trình đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc dự án được thực hiện trên cơ sở kế hoạch bố trí vốn cho cả dự án, không bắt buộc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch vốn của từng năm. 

Về kết quả lựa chọn nhà thầu: Bên mời thầu đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2022.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:11257
Lượt truy cập: 145.726.791