Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2020) (22/09/2020)

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2020). Trân trọng giới thiệu bạn đọc toàn văn bản Đề cương.

Hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2020) (22/09/2020)

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn 153-HD/BTGTW về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (4/10/1920 - 4/10/2020), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Trân trọng giới thiệu bạn đọc toàn văn bản Hướng dẫn này.

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2021 (22/09/2020)

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Phụ lục các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2021. Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc toàn văn bản này.

Hướng dẫn công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị năm 2021 (22/09/2020)

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 152-HD/BTGTW về công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương năm 2021. Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc toàn văn bản Hướng dẫn.

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 - 16/9/2020) (15/09/2020)

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 cần bảo đảm thiết thực, hiệu quả gắn với các phong trào thi đua yêu nước, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020) (14/09/2020)

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020) do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam biên soạn.
Trân trọng giới thiệu bạn đọc toàn văn bản Đề cương.

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2020) (13/09/2020)

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu công tác tuyên truyền kỷ niệm cần được tiến hành hiệu quả, thiết thực; qua đó, tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công lao và cống hiến của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đối với phong trào cách mạng Việt Nam.

Hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (13/09/2020)

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020) (09/09/2020)

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 146-HD/BTGTW về tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020). Trân trọng giới thiệu bạn đọc toàn văn Hướng dẫn này.

Hướng dẫn báo chí tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020 (08/09/2020)

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 147-HD/BTGTW ngày 25/8/2020 về hướng dẫn báo chí tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020. Trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn:

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :