Phát triển giao thông công cộng: Chìa khóa phát triển bền vững đô thị Việt Nam (20/01/2021)

Theo ThS. Nguyễn Việt Phương, Sở Giao thông vận tải TP. Đà Nẵng - Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học "Phát triển giao thông công cộng: Chìa khóa phát triển bền vững đô thị Việt Nam", phát triển bền vững trong quá trình tăng trưởng kinh tế - xã hội là mục tiêu quan trọng đối với các đô thị trên thế giới. Một trong những cơ sở chính cho sự phát triển này là hệ thống giao thông công cộng (GTCC) bền vững và hiệu quả.