Mời góp ý dự thảo dự thảo TCVN về kiến trúc hệ thống giao thông thông minh (ITS) (28/03/2016)

Thực hiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn cho hệ thống giao thông thông minh (ITS) phục vụ cho công tác quản lý, vận hành khai thác hệ thống giao thông đường bộ, Bộ GTVT đã giao nhiệm vụ cho Viện Khoa học và Công nghệ GTVT xây dựng dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về kiến trúc hệ thống ITS. Đến nay, dự thảo đã được xây dựng xong.

Trang:
Tìm theo ngày :