Số ký hiệu QCVN 05 : 2009/BGTVT
Tên quy chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
Ngày ban hành 19/11/2009
Danh mục Các tiêu chuẩn kỹ thuật ôtô sản xuất, lắp ráp mới
File 631_QC05-2009BGTVT.pdf
Quay lại
Các tiêu chuẩn khác
Số ký hiệu Ngày ban hành Tên quy chuẩn
19/11/2009
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
01/01/2000
ô tô khách liên tỉnh yêu cầu chung
Trang
Tổng số 2 bản ghi/ 1 trang