Ban hành kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Hàng hải Việt Nam

Thứ sáu, 31/07/2020 16:06 GMT+7
Ngày 27/7/2020, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký ban hành Quyết định số: 1452/QĐ-BGTVT Ban hành kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Hàng hải Việt Nam (Đề mục số 04 thuộc Chủ đề số 14).

Mục đích là bảo đảm việc tổ chức triển khai thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Hàng hải Việt Nam hiệu quả, đúng quy định; Xác định các công việc cụ thể cần tiến hành, thời hạn hoàn thành và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện pháp điển đối với Đề mục Hàng hải Việt Nam;  Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về thể chế, tổ chức nhân sự, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm pháp điển thành công Đề mục HHVN.

Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Hàng hải Việt Nam (Đề mục số 04 thuộc Chủ đề 14).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)