Hỏi về chế độ chính sách cho cán bộ từng công tác tại Lào

Ngày cập nhật: 08/00/2013

Hỏi :(Trần Thi Thanh Vân - Vụ TCCB - postman@mt.gov.vn)

Hỏi:

“Tháng 12/1974 ra trường, được Bộ Giao Thông điều sang Lào, thuộc Ban Xây Dựng số 64, Nam Đồng - Hà Nội. Sang thiết kế cầu đường tại Tỉnh Xiêng Khoảng, Xầm Nưa và Tỉnh Khăm Muộn thuộc đường 7 và đường 8.- Sang Lào tháng 12/1974 đến 12/1980 xin về hưởng chế độ một lần do hoàn cảnh gia đình.”

Trả lời :

Trả lời: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GTVT trả lời như sau:

Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam pu chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; thì các đối tượng hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định 62 gồm: “ Công nhân viên chức quốc phòng, công nhân viên chức công an, công nhân viên chức nhà nước, chuyên gia các ngành (gọi chung là cán bộ, công nhân viên chức) trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã thôi việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng” (quy định tại điểm b, khoản 1 điều 2 của Quyết định 62).

Như vậy, đối tượng để được hưởng chế độ, chính sách phải đảm bảo 2 điều kiện: về thời gian công tác bên Lào theo quy định nói trên và chưa hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng. Vì trong đơn của ông không nêu rõ ông có thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng hay không, nên chưa đủ điều kiện để trả lời ông có thuộc đối tượng được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định 62 hay không. Nếu ông chưa được hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng và đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam pu chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, thì đề nghị ông liên hệ với Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 (tiền thân của Ban Xây dựng 64) để được hướng dẫn giải quyết chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8

Địa chỉ: Số 18 Hồ Đắc Di, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.38572767; Fax: 04.38572798

- Địa chỉ người/ cơ quan trả lời: Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ GTVT

- Địa chỉ email: vanttt@mt.gov.vn

- Điện thoại: 04.39420208