Thông tin văn bản số: 08/2013/TT-BGTVT
Số/ Ký hiệu 08/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 06/05/2013
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Môi trường  
Chuyên ngành Đường thủy nội địa
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số quy định của QCVN 17:2011/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Thông tư số 70/2011/TT-BGTVT ngay 30/12/2011 Mã số đăng ký: Sửa đổi lần 1:2013 QCVN 17:2011/BGTVT